Przetargi.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)

GMINA STRZELECZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, Rynek 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STRZELECZKI
  Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  REGON: 531413107
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dziedzice (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej techniczno-kosztowej oraz kompleksowe wykonanie stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj i obejmuje następujący zakres prac:1. Zabudowę już wykonanej studni nr 1,2. Odwiercenie i zabudowę studni głębinowej nr 2 o głębokości do 100 m wg. posiadanego projektu robót geologicznych,3. Budowę parterowego murowanego budynku - niepodpiwniczonego (elewacja z cegły klinkierowej) stacji uzdatniania wody w skład, którego wchodzą następujące pomieszczenia: część socjalna, serwerownia, hala technologiczna, pomieszczenie na agregat prądotwórczy, warsztat, przedsionek,4. Zaprojektowanie technologii oraz montaż urządzeń do uzdatniania wody oraz do jej przetłaczania (wraz z dostarczeniem i montażem),5. Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego zapewniającego prace całej stacji w okresach bez stałego napięcia,6. Budowę zbiornika uzdatnionej wody o pojemności ok. 500 m3 (dobór parametrów zbiornika poprzedzony analizą zapotrzebowania na wodę mieszkańców obsługiwanych przez SUW i wydajności studni),7. Wykonanie niezależnego ogólnodostępnego punktu czerpalnego (hydrant nadziemny) zapewniającego ochronę PPOŻ pobliskich lasów – lokalizację należy ustalić z Zamawiającym,8. Przebudowę drogi dojazdowej do stacji (działki drogowe - dz. ew. nr 244 ob. Smolarnia, dz. ew. nr 250/3 ob. Racławiczki, dz. ew. nr 98 ob. Dziedzice),9. Wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej, ciągów komunikacyjnych wewnątrz terenu stacji, parkingu przed stacją oraz chodników z kostki brukowej w kolorze szarym min. 8 cm,10. Odwodnienie powierzchni szczelnych w tym komunikacyjnych wraz z projektem i realizacją zagospodarowania tych wód,11. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do działki oraz infrastruktury na SUWie,12. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego całej stacji,13. Budowę szamba oraz zbiornika na popłuczyny,14. Budowę drewnianej, zadaszonej wiaty garażowej wymiary min. 3 x 5 m,15. Budowę ogrodzenia całego terenu SUWu,16. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej,17. Wykonanie monitoringu oraz wizualizacji pracy SUW-u (SCADA) do istniejącego systemu posiadanego przez Zamawiającego,18. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zapewniającej energię dla całej stacji. Moc instalacji zostanie ustalana i wyliczona w oparciu o obliczenia zapotrzebowania na energię wszystkich urządzeń.19. Zakup, dostawę i montaż paczkowarki do wody.Planowane ujęcie wód podziemnych oraz SUW zlokalizowany będzie w miejscowości Dziedzice na działce ew. nr 37/3.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości DziedziceZakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:1) nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego (w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2021r. poz. 1686 z późn. zm.);2) opiniowanie przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia przekazania do uzgodnienia;3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez uczestników procesu realizacji inwestycji;4) reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec uczestników procesu inwestycyjnego;5) stałe konsultacje i fachowe doradztwo dla Zamawiającego;6) sprawdzania postępu robót poprzez obecność na budowie min. 2 razy w tygodniu w trakcie trwania robót dla poszczególnych branż;7) prowadzenie z wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych;8) uzgodnienie z Zamawiającym, wykonawcą inwestycji i autorem projektu ewentualnych robót zamiennych;9) opiniowanie sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności;10) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień;11) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego;12) sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu);13) udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych;14) udział w pracach komisji odbiorowych i naradach koordynacyjnych;15) potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad;16) koordynowanie prac wykonywanych przez wykonawcę inwestycji;17) sprawdzenie i zatwierdzenie do zapłaty rachunków i faktur za wykonane roboty;18) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej;19) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej;20) uczestniczenie w komisyjnym odbiorze końcowym zadania, w komisjach przeglądów gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawarty jest w PFU wraz z załącznikami technicznymi – załączniku nr 9 do SWZ, a także w załącznikach od 10 do 18 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach