Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w lokalizacji 0+000-0+550 .

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 755 036 , fax. 862 755 063
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 862 755 036, fax. 862 755 063
  REGON: 53139300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w lokalizacji 0+000-0+550 .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w lokalizacji 0+000 – 0+550 . W ramach inwestycji przewiduje się : Część I Przebudowa, modernizacja drogi z gruntowej na nawierzchnię z kruszywa naturalnego na odcinku 550 m oraz wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie . Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 201 stanowiącej własność Gminy Czyżew . Konstrukcja i technologia nawierzchni - długość drogi – 550 m - szerokość nawierzchni – 5,0 m - szerokość poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego – 0,75 m - szerokość korona drogi – zmienna do 6,50 m - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 grubości 22 cm - podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym ( cementem, wapnem, innym ) grubości 22 cm - nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grubości 22 cm Odwodnienie Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian – spływ powierzchniowy . Część II Wykonanie nawierzchni bitumicznej- warstwa wyrównawcza , warstwa ścieralna w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie lokalizacji 0+000 – 0+550 . Przedmiotem opracowania jest: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni , - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca 4 cm, - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna 4 cm, Jeżeli dokumentacje projektowe lub specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej . Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach