Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej długości 388,5 mb w miejscowosci Modzerowo

Gmina Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Królewiecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włocławek
  Królewiecka 7
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
  REGON: 91086690400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej długości 388,5 mb w miejscowosci Modzerowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o szer. 4 m i dł. 388,5 m tj. od km 0+007,5 do 0+396 w miejscowości Modzerowo. Zadanie obejmuje działki nr 128/19 i 128/27 obręb Modzerowo gmina Włocławek. Przebudowa obejmuje wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie dolnej warstwy podbudowy na dł. 204 m i górnej podbudowy z mieszanki żwirowo – tłuczniowej i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm na długości 388,5 m. Droga rozpoczyna się od granicy drogi krajowej nr 62 Brześć Kujawski – Płock km 77+380 str. prawa i jest jedyną komunikacją dla mieszkańców tej części Modzerowa. 3.4. Zakres robót obejmuje m.in.: - wykonanie robót przygotowawczych, - mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm na dł. 204 m szer. 4,3 m wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami o pow. 993,4 m2, wywóz urobku poza budowę wraz z zagospodarowaniem, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo – tłuczniowej o frakcji 0/31,55 mm grub. 15 cm na dł. 204 m na pow. 993,4 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, z zagęszczeniem mechanicznym grub. do 4 cm, celem uzyskania równej powierzchni pod potrzeby ułożenia górnej warstwy podbudowy w ilości 15,2 m3, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo – tłuczniowej grub. 6 cm, - oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową tłuczniowej nawierzchni pod potrzeby warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o pow. 1 701,6 m2, - wykonanie na jezdni i zjazdach warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm o pow. 1 701,6 m2, - utwardzenie poboczy – podbudowa z kruszywa łamanego twardego pochodzenia magmowego o grub. 10 cm szer. 50 cm, na pow. 355,5 m2, - plantowanie terenu o pow. 355,5 m2, - regulacja wysokościowa mediów, - ustawianie znaku A7 typ S, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3.5. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:  likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,  odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),  roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.7. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ , sztuka budowlaną i ogólną charakterystyką robót. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 3.8. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 3.9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” (Dz. U. z 2018 r. poz. 917),: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Zamawiający ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących niezbędne czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. nawierzchni jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), podbudowy (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót) z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego. Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementyzadania/rodzaje robót (załącznik do wzoru umowy). Tabela na etapie badania i oceny ofert będzie pełniła funkcje wyłącznie informacyjną. pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy; ; zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach