Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Stokowej w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 762 157 , fax. 825 762 377
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Krasnystaw
  Plac 3 Maja 29
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 825 762 157, fax. 825 762 377
  REGON: 11019791900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej - ulicy Stokowej w Krasnymstawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę nawierzchni ul. Stokowej w Krasnymstawie od km 1+140 do km 1+480 na działce o nr ew. 84/2, w tym między innymi: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe i porządkowe, pełną obsługę geodezyjną z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi: - nawierzchnia z płyt betonowych typu trylinka grubości 12 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem lub z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwa grubości 18 cm, - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem lub z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubości 22 cm, - istniejące podłoże. 2.2. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt Budowlano-Wykonawczy: ”Przebudowa nawierzchni ulicy Stokowej w Krasnymstawie od km 1+140 do km 1+480 na długości 340 m”. 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Zaświadczenie IF-I.7843.8.74.2019.ŻP o braku do sprzeciwu do zgłoszenia Miasta Krasnystaw, dotyczącego przebudowy nawierzchni ulicy Stokowej w Krasnymstawie, wydane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w dniu 29.08.2019 r. 2.3. Załączone do niniejszej specyfikacji przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze, które nie stanowią podstawy do pełnej wyceny przedmiotu zamówienia. 2.4. Przedmiot umowy należy wykonać przy zapewnieniu dojazdów do poszczególnych posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz ze szczególną dbałością o istniejące drogi w rejonie robót. 2.5. Trasa przejazdu pojazdów w celu przewozu materiałów należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg przed rozpoczęciem robót. 2.6. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 2.7. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.8. Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 72 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych na każde wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 2.9. Ubezpieczenie Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 2.10. Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 9 Projektu umowy. 2.11 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.12 Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót drogowych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.1 - 2.2 SIWZ (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. Samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 9 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 2.13 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Izbicy nr rachunku: 14 9610 0002 2001 0000 3030 0002 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: WO.271.1.2.2020, tytułem „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Stokowej w Krasnymstawie” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.14. W związku z utrudnieniami związanymi z otrzymaniem wadium w formie tradycyjnej ze względu na ograniczenia funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym, zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta. W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. Wadium w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnosi się przed upływem terminu składania ofert na adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@krasnystaw.pl
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców: 5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.1.2. Dowody, o których w rozdziale 4.5.1 SIWZ, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 5.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich wykonawców: (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 5.3 Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej: 5.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ– w odniesieniu do warunku określonego w pkt 4.2.3. ppkt 2) SIWZ. 5.3.2. Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 5.4 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.6 Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składane są w oryginale. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 5.2.1 SIWZ i 5.3.1 SIWZ składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5.8 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 5.3.1 SIWZ sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w sekcji 5.3.1 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji 5.3.1 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5.11 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5.12 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 5.14 Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i należy je dołączyć do oferty. 5.15 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 5.3.1 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach