Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 276 122 , fax. 818 272 236
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. Lubelska 4
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 818 276 122, fax. 818 272 236
  REGON: 43102908500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu następujących zadań: 1.1 Zadanie nr 1 - „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2547L dł. 7,248 km, nr 2612L dł. 2,618 km oraz nr 2236L dł. 2,523 km”, 1.2 Zadanie nr 2 - „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2651L, dł.0,784 km, nr 2654L, dł. 0,610 km oraz nr 2656L, dł. 1,450 km”. 2. Zakres poszczególnych zadań określają załączniki do niniejszego ogłoszenia, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót stanowiącymi załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane materiały i wykonane roboty na okres określony w ofercie Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 5-letni. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający przedłuża okres rękojmi za wady do okresu gwarancji, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat. Zamawiającemu przysługuje pełne uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w SIWZ, projekcie budowlanym i wykonawczym, SST oraz projekcie umowy, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784). 6. Roboty należy realizować w sposób zapewniający przejazd i dojścia do nieruchomości przyległych do przebudowywanych dróg. 7. Zamawiający zaplanował płatności częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości opisanej w punkcie 13 rozdziału II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Zadanie nr 2 – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 299). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4) dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach