Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów

GMINA ŻARNÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻARNÓW
  ul. Opoczyńska 5
  26-330 Żarnów, woj. łódzkie
  REGON: 590647842
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów” w podziale na zadania:1) Zadanie 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilichowice dz. 843, 846, 822, 781/2Roboty obejmują wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu as-faltowego gr. 5 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa na drodze wewnętrznej o długości 935,0 mb.2) Zadanie 2 – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widuch nr ew. dz. 808 ob-ręb Myślibórz oraz nr ew. dz. 102 obręb WiduchRoboty budowlane obejmują wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mine-ralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm, plantowanie poboczy na drodze wewnętrznej o dłu-gości 830,0 mb.3) Zadanie 3 – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niemojowice nr ew. dz. 257Roboty budowlane obejmują wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 wzmocnionej geokratą przestrzenną HDPE, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa na dro-dze wewnętrznej o długości 539,0 mb.4) Zadanie 4 – Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kasztelańska w ŻarnowieRoboty budowlane obejmują wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz wykonanie poboczy z kruszyw natural-nych na drodze wewnętrznej o długości 300 mb.5) Zadanie 5 – Przebudowa drogi wewnętrznej Chełsty – Sielec Roboty budowlane obejmują przebudowę wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw natural-nych, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa na drodze gminnej o długości 845 mb. 6) Zadanie 6 – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niemojowice dz. 273Roboty budowlane obejmują wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie warstwy ście-ralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa na drodze wewnętrznej o długości 230,0 mb.7) Zadanie 7 – Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki – Malków (Szymanów) w formu-le zaprojektuj i wybudujW ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową dla planowanego do przebudowy odcinka. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i opinii roboty budowlane będą polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa, wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 5 cm oraz wy-konaniu poboczy i zjazdów z mieszanki kruszyw na drodze wewnętrznej o długości 1 750,0 mb.8) Zadanie 8 – Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków – AdamówRoboty budowlane obejmują wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych, ułożenie nawierzchni asfaltowej z BA gr. 5 cm oraz wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw na drodze gminnej o długości 521,0 mb.9) Zadanie 9 – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości JasionRoboty budowlane obejmują wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa na drodze wewnętrznej o długości 2 450,0 mb.Zamawiający informuje, że występują rozbieżności pomiędzy grubościami warstw dla po-szczególnych zadań objętych postępowań. Do oferty należy przyjąć grubość warstw wią-żącej i ścieralnej zgodnie z załączonymi przedmiarami robót stanowiącymi zał. Nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach