Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia Gminy Konstantynów Łódzki (4 części)

Gmina Konstantynów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, Zgierska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 211 11 73 , fax. 42 233 80 32
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstantynów Łódzki
  Zgierska 2
  95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 42 211 11 73, fax. 42 233 80 32
  REGON: 472057690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.konstantynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Gminy Konstantynów Łódzki (4 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, usługa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzykUsługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnejUsługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnychUsługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia, na który składa ofertę tj.:• dla CZĘŚCI 1 – co najmniej w grupie 8, 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,• dla CZĘŚCI 2 i 4 – co najmniej w grupie 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.• dla CZĘŚCI 3 – co najmniej w grupie 1, 3, 10 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach