Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Wohyń

Gmina Wohyń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-310 Wohyń, ul. Radzyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 35 30 003 , fax. 83 35 30 064
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wohyń
  ul. Radzyńska 4
  21-310 Wohyń, woj. lubelskie
  tel. 83 35 30 003, fax. 83 35 30 064
  REGON: 30237760000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugwohyn.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Wohyń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przebudowa drogi gminnej nr 101834L w m. Wohyń ul. Nowokopińska na odcinku 405 m b) Przebudowa drogi gminnej nr 101858L w m. Świerże na odcinku 286 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9.000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione (uznane na rachunku Zamawiającego) najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. w dniu 31.05.2019 roku, do godz. 11:00, w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 uPzp, przy czym wnoszone w: a) formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (z podaniem nazwy, adresu i nr NIP wpłacającego oraz tytułem „wadium na przebudowę dróg na terenie Gminy Wohyń”) na rachunek w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim oddział w Wohyniu nr konta 26 8046 1054 2006 0900 0101 0005 - wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu; b) innej formie należy złożyć w oryginale, łącznie z ofertą. 3. Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być pisemna i podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja (poręczenie) musi być jednoznaczna, nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) musi zawierać zobowiązanie do zapłaty - w terminie związania ofertą - pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu niniejszego warunku w treści oświadczenia wstępnego, o którym mowa w sekcji VII SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (składając łącznie z oświadczeniem wstępnym i ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a uPzp). Zobowiązanie składa się w formie oryginału. Ponadto odpowiednie informacje wykonawca zamieszcza również w formularzu ofertowym oraz w oświadczeniu wstępnym (załącznik nr 3 do SIWZ). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI ust. 3 pkt. 3 – 6 siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach