Przetargi.pl
Zakup i dostawa komputerów oraz urządzeń biurowych w podziale na 8 części

Centrum Usług Wspólnych w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48(81)4586333 , fax. +48(81)4586301
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Puławach
  Piłsudskiego 83
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. +48(81)4586333, fax. +48(81)4586301
  REGON: 36603684000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa komputerów oraz urządzeń biurowych w podziale na 8 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów oraz urządzeń biurowych w podziale na 8 części: - część 1: komputery PC klasy AIO – 17 szt. - część 2: laptopy – 38 szt. - część 3: komputery PC stacjonarne – 50 szt. - część 4: monitory – 52 szt. - część 5: serwer – 1 szt. - część 6: drukarki laserowe – 16 szt. - część 7: urządzenia wielofunkcyjne (monochromatyczne) w formacie A4 – 6 szt. - część 8: urządzenia wielofunkcyjne (kolorowe) w formacie A3 – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - dla części 1 zamówienia: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych); - dla części 2 zamówienia: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych); - dla części 3 zamówienia: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); - dla części 4 zamówienia: 900 zł (słownie: dziewięćset złotych); - dla części 5 zamówienia: 700 zł (słownie: siedemset złotych); - dla części 6 zamówienia: 400 zł (słownie: czterysta złotych); - dla części 7 zamówienia: 300 zł (słownie: trzysta złotych) - dla części 8 zamówienia: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykaz oferowanego sprzętu wraz z długością gwarancji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach