Przetargi.pl
Przebudowa dróg gruntowych - rozbudowa ulicy Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem ulicznym w Rudzie Śląskiej

MIASTO RUDA ŚLĄSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 244 90 94
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO RUDA ŚLĄSKA
  Plac Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 244 90 94
  REGON: 000515840
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gruntowych - rozbudowa ulicy Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem ulicznym w Rudzie Śląskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Żeleńskiego w Rudzie Śląskiej – Rudzie. Długość odcinka objętego robotami wynosi 142 m. Zakres zamówienia obejmuje budowę nawierzchni jezdni drogi z kształtki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budową oświetlenia ulicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach