Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań

Gmina Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Królewiecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włocławek
  Królewiecka 7
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
  REGON: 91086690400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ludwinowo, Adaminowo, Łączki, Sykuła, Mursk – Przerytka, Telążna Leśna. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań - części: Część I – Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie. Przebudowa obejmuje utwardzenie drogi na długości 583 m na odcinku od km 0 +000 do km 0 + 583 ze zjazdami indywidualnymi z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Część II – Przebudowa drogi gminnej Adaminowo – Łączki. Przebudowa obejmuje utwardzenie drogi na długości 495,0 m ze skrzyżowaniami i zjazdami indywidualnymi z wykorzystaniem dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej. Część III – Przebudowa drogi gminnej w Sykule. Przebudowa obejmuje utwardzenie drogi na długości 577,5 m na odcinku od km 0 + 002 do km 0 + 580 (nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr 70 i nr 85 obręb Markowo) łącznie ze zjazdami indywidualnymi, z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Część IV –Przebudowa drogi gminnej Mursk –Przerytka – Smólnik w miejscowości Ładne, Mursk. Przebudowa obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej Mursk –Przerytka – Smólnik w miejscowości Ładne i Mursk długości 491 m od km 0+630 do km 0+960. Droga na odcinku od km0+163 do km 0+ 630 posiada nawierzchnię podwójnie utrwaloną grysami i emulsją asfaltową. Zakres robót rozpoczyna się od drogi bitumicznej w miejscowości Ładne. Od km 0+002 do km 0+105 i od km 0+915 do 0+960 km droga posiada nawierzchnię gruntową. Od km 0+105 do km 0+163 i od km 0+630 do km 0+915 droga posiada ułożoną dolną warstwę podbudowy tłuczniowej wymagającej na łukach poszerzenia. Część V –Przebudowa drogi gminnej w Telążnie Leśnej. Przebudowa drogi gminnej w Telążnie Leśnej obejmuje ułożenie warstwy podbudowy z tłucznia na jezdni o długości 540 m wraz ze zjazdami indywidualnymi i zjazdami publicznymi. Przebudowa Olega na utwardzeniu jezdni i zjazdów z warstwą ścieralną podwójnie utrwalonej grysami i emulsją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularze ofertowe wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego; pełnomocnictwo jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach