Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie – Etap III.

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7603001 do 4, , fax. 957 602 030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie – Etap III.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie – Etap III - na odcinku o łącznej długości 0- 235 km, w tym: 1.1) Rozbiórkę istniejących nawierzchni, krawężników i obrzeży. 1.2) Budowę skrzyżowania prostego z ul. Perłową. 1.3) Wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla ruchu KR2 wraz z ujednoliceniem szerokości jezdni do 5,0m i 6,0m na powierzchni 1 175m² o nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm. 1.4) Budowę nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 818,03m² (chodniki, zjazdy). 1.5) Wykonanie utwardzonego pobocza z betonowych płyt ażurowych 216,2m². 1.6) Wykonanie terenów zielonych o powierzchni 30 m². 1.7) Wykonanie oznakowania pionowego w ilości 10 szt. słupków i 15 tarcz znaków drogowych. 1.8) Wykonanie oznakowania poziomego o pow. 17,58 m². 1.9) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej – grawitacyjnej, w tym wykonanie rurociągów z rur kamionkowych o łącznej długości 293m, studni rewizyjnych szt.10 oraz studzienek ściekowych szt. 16. 1.10) Roboty elektryczne – przebudowa oświetlenia - wykonanie linii kablowej 249m, montaż lamp szt.9. 1.11) Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, w tym wykonanie rurociągów z rur kamionkowych o łącznej długości 259,64m, studni rewizyjnych betonowych szt.13 i studzienek tworzywowych 22szt. 1.12) Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w tym wykonanie rurociągów z PE o łącznej długości 324,02m oraz montaż hydrantu 1szt. 1.13) Przebudowę sieci gazowej z rurociągów PE o łącznej długości 90,6m. 1,14) Przebudowę elektroenergetycznej linii niskiego napięcia o długości 30m. 1.15) Przebudowę sieci teletechnicznej w tym budowę kanalizacji kablowej o długości 206m, wciągnięcie kabli telekomunikacyjnych o łącznej dł. 696, przebudowę linii napowietrznej dł. 62m wraz z ze słupami szt.6. 2) Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać firmę podwykonawcy. 3) Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia tj. roboty związane z budową nawierzchni wraz z kanalizacja deszczową. 4) Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace budowlane (roboty ziemne, roboty montażowe i instalacyjne sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, roboty drogowe związane z wykonaniem nawierzchni) oraz obsługujące sprzęt budowlany i pojazdy transportowe. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę (podwykonawcę) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 30000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków wymienionych w pkt III.1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w wymienionym w pkt III.3 oświadczeniu. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli takie powiązania istnieją).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach