Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych - Enzalutamid 40 mg x 112 kaps. - 48 opakowań. 2. Miejscem dostawy, wniesienia i rozładowania towaru jest Apteka Szpitalna ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22 w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (dojazd od ulicy Rolnej). 3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby oferowane produkty lecznicze posiadały nadane kody EAN zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 56/2018/DGL z dnia 25.06.2018 ze zmianami oraz zarządzenie Nr 125/2017/DGL z dnia 19.12.2017 ze zmianami. Brak spełnienia powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. Kod EAN należy wpisać w rubrykę wraz z nazwą handlową produktu. 2) Przydatność produktu będzie oceniana wg aktualnej charakterystyki produktu. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość żądania aktualnej charakterystyki leku w trakcie badania i oceny ofert. 3) ZAMAWIAJĄCY wymaga produktu leczniczego refundowanego przez NFZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33652100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach