Przetargi.pl
Dostawa zestawu do radiografii cyfrowej oraz densytometru rentgenowskiego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ogłasza przetarg

 • Adres: 70-347 Szczecin, ul. Boleslawa Śmiałego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 349 123 , fax. 914 845 967
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
  ul. Boleslawa Śmiałego 33
  70-347 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 349 123, fax. 914 845 967
  REGON: 64639200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wompszczecin.bip.eur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do radiografii cyfrowej oraz densytometru rentgenowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zestawu do radiografii cyfrowej oraz densytometru rentgenowskiego” z podziałem na części: Część 1 zamówienia dotyczy: Dostawy zestawu do radiografii cyfrowej; Część 2 zamówienia dotyczy: Dostawy densytometru rentgenowskiego. Przedmiot zamówienia dotyczący części 1 zamówienia polega na: dostawie, instalacji i uruchomieniu nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego przetargu) zestawu do radiografii cyfrowej wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez Zamawiającego do jego obsługi, wykonaniu projektu osłon stałych i przystosowaniu pracowni RTG pod aparat RTG według bieżących wytycznych Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (w szczególności wymiana wykładziny podłogowej elektrostatycznej), demontażu i zutylizowaniu starego zestawu do radiografii cyfrowej należącego do Zamawiającego, a ponadto udzielenie licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ. Przedmiot zamówienia dotyczący części 2 zamówienia polega na: dostawie, instalacji i uruchomieniu nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego przetargu) densytometru rentgenowskiego wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez Zamawiającego do jego obsługi, wykonaniu projektu osłon stałych, a ponadto udzielenie licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: na część 1 zamówienia - 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), na część 2 zamówienia – 3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING Bank Śląski SA nr rachunku 64 1050 1559 1000 0090 3048 0850, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr sprawy: 1/WOMP-ZCLiP/2019 na dostawę zestawu do radiografii cyfrowej oraz densytometru rentgenowskiego”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1A i/lub 1B do SIWZ stanowiący integralną część Załącznika nr 2 do SIWZ, zawierającego w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 2) Wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach