Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnówka

Gmina Tarnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-416 Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2664002 , fax. 067 2664002
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnówka
  ul. Zwycięstwa 2 2
  77-416 Tarnówka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2664002, fax. 067 2664002
  REGON: 00099140400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych Część I: - ul Krótka - obręb ewidencyjny Tarnówka - działki ewid. nr: 1184 i 296/13, Część II: - droga gminna - Tarnówka - działka nr 490 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Ul. Krótka - wymiana nawierzchni z żwirowo- żużlowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm, -powierzchnia drogi 680 m2 , -długość drogi -170 m, -szerokość drogi -4 m 2) Działka nr 490 -wymiana nawierzchni z żużlowej na nawierzchnię z kruszywa betonowego, -powierzchnia drogi - 1880 m2 , -długość - 470 m, -szerokość drogi - 4 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach