Przetargi.pl
,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Strzemeszno i Nowy Kamień-Stary Kamień”

MIASTO I GMINA GĄBIN ogłasza przetarg

 • Adres: 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242674164
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO I GMINA GĄBIN
  ul. Stary Rynek 16
  09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
  tel. 242674164
  REGON: 611015425
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Strzemeszno i Nowy Kamień-Stary Kamień”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia stanowi: a) Przebudowę drogi gminnej nr 290649W Czermno-Strzemeszno, gm. Gąbin o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 446 m i szerokości 4,5 m, poszerzenie zaprojektowanej drogi do 5 m w celu umożliwienia swobodnego wyminięcia się pojazdów, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4 m, uzupełnienie poboczy o szerokości 75 cm po obydwu stronach drogi i zjazdów, wykonanie rowów przydrożnych, ułożenie jednostronnych korytek muldowych w celu umocnienia poboczy przed rozmyciem, ułożenie przepustów o długości 8 m z zabezpieczeniami czołowymi na projektowanych rowach pod projektowanymi zjazdami, oznakowanie poziome i pionoweb) Przebudowę drogi gminnej o numerze 290658 W Nowy Kamień-Stary Kamień, gmina Gąbin o nawierzchni bitumicznej na odcinku 765 m o szerokości 5 m, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4 m, wykonanie poboczy o szerokości 75 cm kruszywem łamanym po obydwu stronach drogi i zjazdów o szerokości 75 cm, odmulenie rowów przydrożnych, oznakowanie poziome i pionowe c) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach