Przetargi.pl
Dostawa wody mineralnej dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, PLAC POLITECHNIKI 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. Politechnika Warszawska, PL. Politechniki 1, 00-661 Warszawa , fax. Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, REGON: 000001554-00020, tel. (24) 36-72-221
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
  PLAC POLITECHNIKI 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. Politechnika Warszawska, PL. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, fax. Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, REGON: 000001554-00020, tel. (24) 36-72-221
  REGON: 000001554
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wody mineralnej dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa wody mineralnej dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”.Dostawy będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 13:00, własnym transportem i na własny koszt wykonawcy w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty zamówienia złożonego elektronicznie (e-mail). Każda dostawa będzie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Wszystkie produkty powinny być w oryginalnych opakowaniach, a opakowania w dniu dostawy nie mogą być uszkodzone. Wraz z towarem Wykonawca przekaże każdorazowo fakturę oraz protokół odbioru, który będzie zgodny z ilością dostarczonej wody mineralnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15980000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach