Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego

Gmina Toszek ogłasza przetarg

 • Adres: 44-180 Toszek, Bolesława Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 237-80-00
 • Data zamieszczenia: 2022-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Toszek
  Bolesława Chrobrego 2
  44-180 Toszek, woj. śląskie
  tel. (32) 237-80-00
  REGON: 276257771
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.toszek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: ul. Srocza Góra i ul. Jaskółcza w Pniowie - poprawa stanu technicznego.2. Zakres przedmiotu zamówienia ustalony jest następująco:1) przebudowa drogi gminnej nr 620285 S – ul. Srocza Góra,2) przebudowa drogi gminnej nr 620281 S –ul. Jaskółcza,3) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słowików.Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do zgłoszenia robót prowadzonych w istniejącym pasie drogowym (przy ewentualnym sprzeciwie organu administracji budowlanej do zgłoszenia należy uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), a także uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.2) Wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę.Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokościowy obiektu- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokościowy obiektu- wycinka istniejącego drzewostanu kolidującego z przewidzianym zakresem robót- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni- rozbiórka istniejących zjazdów do posesji- rozbiórka lub przebudowa kolidującego uzbrojenia ; sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna- zabezpieczenie istniejących sieci poprzez założenie rur ochronnychb) roboty ziemne,- wykopy pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni – korytowanie- wykonanie nasypów dla poszerzenia korpusu drogic) odwodnienie drogi- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci czyszczenia i regulacji istniejących rowów przydrożnych wraz z wyposażeniem (uzupełnienie rur przepustowych pod zjazdami)d) budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni- wzmocnienie podłoża- podbudowa- pakiet warstw bitumicznyche) budowa nowych zjazdów do posesji oraz odtworzenie zjazdów już istniejących- podbudowa- kostka betonowa na warstwie ścieralnej- w przypadku zjazdów istniejących z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej odtworzenie warstwy ścieralnejf) roboty wykończeniowe- plantowanie i humusowanie skarp (rowów) nasypów , gruntu rodzimego- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego- wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,g) elementy zabezpieczenia ruchu BRD- stała organizacja ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe)- organizacja ruchu na czas prowadzenia robóth) elementy związane z organizacją procesu budowlanego- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego- projekt zagospodarowania terenu- projekty architektoniczno- budowlane dla każdej z branż- projekty techniczne dla każdej z branż- niezbędne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego- projekt stałej organizacji ruchu- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót- pełnienie nadzoru autorskiego- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót,- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. i) przygotowanie zaplecza placu budowy- pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy- organizacja biura budowy- organizacja placu składowego na ; elementy rozbiórkowe i wycinkę drzew ,- organizacja placu składowego na elementy do wbudowania; kruszywa, elementy betonowe do zabudowy (krawężniki, obrzeża, kostka) elementy kanalizacji deszczowej (rury, studnie, wpusty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować pełen okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski 87 1050 1298 1000 0023 5623 8861, tytuł przelewu: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu: Znak sprawy ZRP.271.24.2022”.6. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego.7. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.8. Zamawiający wymaga, aby gwarancja/poręczenie zawierały w swojej treści nieodwołalnei bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium oraz obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-2 oraz 4-5 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:W zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).4) zdolności technicznej i zawodowej:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:a) Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej trzy zamówienia polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej lokalnej o długości nie mniejszej niż 1000mb,b) Wykonawca dysponował odpowiednimi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, przy czym warunek Zamawiający uzna za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.), tj.:- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie,oraz- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,oraz- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,oraz- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych w ograniczonym zakresie,oraz- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie,oraz- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,oraz- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,oraz- przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych w ograniczonym zakresie.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalnościach.Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.Uwaga:Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach