Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec- nawierzchnia z kruszywa.

Gmina Rejowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-360 Rejowiec, ul. Wiktoryna Zaleskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 688 159 , fax. 825 688 753
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rejowiec
  ul. Wiktoryna Zaleskiego 1
  22-360 Rejowiec, woj. lubelskie
  tel. 825 688 159, fax. 825 688 753
  REGON: 11019793100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugrejowiec.bip.e-zeto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec- nawierzchnia z kruszywa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie dróg gminnych w miejscowościach :Aleksandria Krzywowolska – 0,400 km, Kolonia Rejowiec-0,300 km oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody o dł 0,500 km- etap 4. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót oraz STWiOR. Roboty towarzyszące realizacji inwestycji które Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej; 1. Obsługa geodezyjna (wytyczenia tras i inwentaryzacja w 3-ch egz.); 2. Dokumentacja badań stopnia zagęszczenia podbudowy; 3. Dokumentacja powykonawcza, wraz z inwentaryzacją geodezyjną;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach