Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych: 118161E w miejscowości Kuźnica Skakawska, Gmina Wieruszów 118384E ul. Ustronna, w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów 118407E ul. Marianów w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów

Burmistrz Wieruszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48627832610 , fax. +48627832611
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Wieruszowa
  Rynek 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. +48627832610, fax. +48627832611
  REGON: 250855392
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych: 118161E w miejscowości Kuźnica Skakawska, Gmina Wieruszów 118384E ul. Ustronna, w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów 118407E ul. Marianów w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: a) 118161E w miejscowości Kuźnica Skakawska, Gmina Wieruszów, b) 118384E ul. Ustronna, w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów, c) 118407E ul. Marianów w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do siwz – dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 1 podzielony jest na części: Część A - przebudowa drogi gminnej 118161E w miejscowości Kuźnica Skakawska, Gmina Wieruszów; Część B - przebudowa drogi gminnej 118384E ul. Ustronna, w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów; Część C - przebudowa drogi gminnej 118407E ul. Marianów w miejscowości Wieruszów, Gmina Wieruszów. 3. Przedmiotem zamówienia Części A jest przebudowa drogi gminnej 118161E w miejscowości Kuźnica Skakawska, Gmina Wieruszów. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przebudowę drogi gminnej nr 118161E w miejscowości Kuźnica Skakawska, Gmina Wieruszów, w tym: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in.: roboty pomiarowe, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, demontaż istniejącego oznakowania jeśli występuje na danym odcinku, mechanicznie usunięcie humusu, mechaniczne rozebranie nawierzchni tłuczniowej), b) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża roboty wykończeniowe (m.in.: roboty ziemne przy odbudowie rowów, humusowanie skarp), c) wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej z obustronnymi poboczami gruntowymi: - na odcinku od km 0+000 do km 0+320 – wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą mieszanki 0/31,5 mm o zmiennej grubości z wykorzystaniem materiału Zamawiającego, - na odcinku od km 0+320 do km 0+860 – wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i miąższości 10 cm, wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm stabilizowanej mechanicznie z wykorzystaniem materiału Zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB; 2) uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego po zakończeniu robót, w tym także zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko odpadów powstałych w toku realizacji robót; 3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz bieżące, dokładne i czytelne prowadzenie dziennika budowy; 4) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci zatwierdzoną przez miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 5) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB; 6) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego zawierającego: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki badań laboratoryjnych sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, rozliczenie z materiałów rozbiórkowych, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania; 7) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 3.2. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do: 1) zapoznania się z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w szczególności z dokumentacją projektową i zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia odbioru – wszelkich uwag i wad dokumentacji projektowej – pod rygorem braku możliwości powoływania się na takie wady w dalszym toku wykonywania Umowy i ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z takich usterek lub niedokładności; 2) wykonania odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 3) wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 4) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów; 6) wykonania na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejazdowość i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas wykonywania robót; 7) realizacji uwag zawartych w wydanych uzgodnieniach projektu; 8) uporządkowania terenu budowy oraz przywrócenia nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru; 9) zapewnienia (wykonania) wszelkich przeglądów montowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania oraz do zachowania gwarancji. 3.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 3.4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne do wykonania robót zmiany w organizacji ruchu. 3.5. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 2) protokoły odbiorów technicznych, 3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 4) dziennik budowy, 5) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych przez Wykonawcę, 6) rozliczenie z materiałów rozbiórkowych. 3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych niniejszą umową. 3.7. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.8. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3.9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 1) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 2) projektem budowlanym oraz przedmiarami robót, 3) ze złożoną ofertą i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 4) poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora, 5) zasadami wiedzy technicznej. 3.10. Pozostałe prawa i obowiązki Wykonawcy dot. wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 9a do SIWZ. 4. Przedmiotem zamówienia części B jest przebudowa drogi gminnej 118384E ul. Ustronna w Wieruszowie, Gmina Wieruszów. 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przebudowę drogi gminnej 118384E ul. Ustronna w Wieruszowie, Gmina Wieruszów, w tym: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in.: roboty pomiarowe, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, mechanicznie usunięcie humusu, b) roboty związane z budową jezdni (m.in.: roboty ziemne, zagęszczanie nasypów, korytowanie, wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych), c) roboty wykończeniowe (m.in.: montaż oznakowania pionowego zgodnie z projektowaną organizacją ruchu), d) wykonanie warstwy podbudowy grubości 25 cm z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm oraz warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB; 2) uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego po zakończeniu robót, w tym także zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko odpadów powstałych w toku realizacji robót; 3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz bieżące, dokładne i czytelne prowadzenie dziennika budowy; 4) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci zatwierdzoną przez miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 5) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB; 6) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego zawierającego: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki badań laboratoryjnych sprawdzonych i zaakceptowanych przez Wykonawcę, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, rozliczenie z materiałów rozbiórkowych, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania; 7) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 4.2. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do: 1) zapoznania się z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w szczególności z dokumentacją projektową i zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia odbioru – wszelkich uwag i wad dokumentacji projektowej – pod rygorem braku możliwości powoływania się na takie wady w dalszym toku wykonywania Umowy i ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z takich usterek lub niedokładności; 2) wykonania odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 3) wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 4) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów; 6) wykonania na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejazdowość i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas wykonywania robót; 7) realizacji uwag zawartych w wydanych uzgodnieniach projektu; 8) uporządkowania terenu budowy oraz przywrócenia nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru; 9) zapewnienia (wykonania) wszelkich przeglądów montowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania oraz do zachowania gwarancji. 4.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 4.4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne do wykonania robót zmiany w organizacji ruchu. 4.5. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 2) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje, 3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 4) dziennik budowy, 5) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych przez Wykonawcę, 6) rozliczenie z materiałów rozbiórkowych. 4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych niniejszą umową. 4.7. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4.8. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 4.9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 1) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 2) projektem budowlanym oraz przedmiarami robót, 3) ze złożoną ofertą i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 4) poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora, 5) zasadami wiedzy technicznej. 4.10. Pozostałe prawa i obowiązki Wykonawcy dot. wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 9b do SIWZ. 5. Przedmiotem zamówienia części C jest przebudowa drogi gminnej 118407E ul. Marianów w Wieruszowie, Gmina Wieruszów. 5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przebudowę drogi gminnej 118407E ul. Marianów w Wieruszowie, Gmina Wieruszów, w tym: a) roboty przygotowawcze (m.in.: roboty pomiarowe, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu), b) roboty związane z budową jezdni (m.in.: roboty ziemne, zagęszczanie, korytowanie, wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych), c) wykonanie warstwy podbudowy grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm , szerszej niż istniejąca o 20 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB; 2) uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego po zakończeniu robót, w tym także zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko odpadów powstałych w toku realizacji robót; 3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz bieżące, dokładne i czytelne prowadzenie dziennika budowy; 4) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci zatwierdzoną przez miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 5) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB; 6) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego zawierającego: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki badań laboratoryjnych sprawdzonych i zaakceptowanych przez Wykonawcę, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, rozliczenie z materiałów rozbiórkowych, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania; 7) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 5.2. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do: 1) zapoznania się z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w szczególności z dokumentacją projektową i zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia odbioru – wszelkich uwag i wad dokumentacji projektowej – pod rygorem braku możliwości powoływania się na takie wady w dalszym toku wykonywania Umowy i ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z takich usterek lub niedokładności; 2) wykonania odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 3) wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 4) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów; 6) wykonania na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejazdowość i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas wykonywania robót; 7) realizacji uwag zawartych w wydanych uzgodnieniach projektu; 8) uporządkowania terenu budowy oraz przywrócenia nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru; 9) zapewnienia (wykonania) wszelkich przeglądów montowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania oraz do zachowania gwarancji. 5.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 5.4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne do wykonania robót zmiany w organizacji ruchu. 5.5. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 2) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje, 3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 4) dziennik budowy, 5) protokoły badań i sprawdzeń wykonanych przez Wykonawcę, 6) rozliczenie z materiałów rozbiórkowych. 5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych niniejszą umową. 5.7. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 5.8. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 5.9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 1) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 2) projektem budowlanym oraz przedmiarami robót, 3) ze złożoną ofertą i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 4) poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora, 5) zasadami wiedzy technicznej. 5.10. Pozostałe prawa i obowiązki Wykonawcy dot. wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 9c do SIWZ. 6. Postępowanie prowadzone jest wg zasad określonych w art. 24aa Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka części lub wszystkie części jednocześnie. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część A – 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych 00/100) Część B – 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych 00/100) Część C - 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 PKO BP S.A. o/Wieruszów; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3.Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 4.Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5.Gwarancja lub poręcznie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, realizowane na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 PZP. 1.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. – wykaz potencjału kadrowego stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ; 2.Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ; 3.Dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 4.Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 5.Oświadczenie na temat posiadania uprawnień budowlanych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć kwotę wg średniego kursu walut publikowanego na stronie internetowej NBP z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu w BZP. NBP. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. INNE DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE 1) Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 4)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ; 5)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ; 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 11 do SIWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). Zobowiązanie należy złożyć do oferty wskazując zakres udostępnionych zasobów, nazwę firmy (adres) podmiotu, który udostępnia swoje zasoby. W przypadku zaś, gdy udostępnienie dotyczy wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca musi uwzględnić w zobowiązaniu, że podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach