Przetargi.pl
dostawa technicznych środków materiałowych (części samochodowych) oraz akcesoriów samochodowych

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa technicznych środków materiałowych (części samochodowych) oraz akcesoriów samochodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r., z terminem przydatności wynoszącym minimum 24 miesiące. Towary muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać odpowiednie atesty, jeżeli są one wymagane obowiązującymi przepisami i muszą być dostarczone w odpowiednich dla danego asortymentu opakowaniach jednostkowych i zbiorczych. Dostarczony towar winien zawierać nr katalogowy i nazwę producenta oferowanego produktu – dotyczy wszystkich pozycji. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosił minimum 24 miesiące od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia gwarancyjnego w dniu odbioru towaru. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia do 20%. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy, według cen jednostkowych określonych w umowie. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o asortymencie i zamawianych ilościach do dnia 30.09.2018 r. Termin wykonania zamówienia opcjonalnego dla poszczególnych pozycji nie może przekroczyć terminu 14 dni roboczych od daty powiadomienia o zamiarze skorzystania z zamówienia opcjonalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rodzaj, ilość zamawianego asortymentu określa formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.16. Wykonawcy mogą zaproponować produkty równoważne. Produkt równoważny musi służyć do tego samego celu, posiadać parametry takie same lub lepsze co produkty opisane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy.Przy dostawie towarów równoważnych, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego udokumentowania w formie: naklejki na opakowaniu towaru lub dokumentu, że jest to „kross reference” (zamiennik) danej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34640000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach