Przetargi.pl
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 15 w Leśnictwie Stępniewo - II etap" w km 4+100 - 6+130

Nadleśnictwo Młynary ogłasza przetarg

 • Adres: 14-420 Młynary, ul. 1-go Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2486153, 2486193 , fax. 552 486 193
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Młynary
  ul. 1-go Maja
  14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2486153, 2486193, fax. 552 486 193
  REGON: 17005412000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_mlynary/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dojazdu pożarowego nr 15 w Leśnictwie Stępniewo - II etap" w km 4+100 - 6+130
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Stępniewo – II etap w km 4+100 – 6+130 zlokalizowanego w kompleksie leśnym w oddziałach 345, 346, 349, 354 na łącznej długości 2.030 mb. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany pn.: Przebudowa drogi leśnej o nawierzchni nieulepszonej w Leśnictwie Stępniewo” w km 0+000 – 6+130, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót), stanowiąca załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach