Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DG 121031N W MSC.RÓŻYNA DZ.NR. 27-305/1 GMINA SĘPOPOL

Gmina Sępopol ogłasza przetarg

 • Adres: 11-210 Sępopol, ul. 11 Listopada
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 613 181 , fax. 896 790 821
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępopol
  ul. 11 Listopada 7
  11-210 Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 613 181, fax. 896 790 821
  REGON: 53028700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DG 121031N W MSC.RÓŻYNA DZ.NR. 27-305/1 GMINA SĘPOPOL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 121031N w miejscowości Różyna zlokalizowanej na działce 27-305/1. W ramach przedsięwzięcia planuje się: - przebudowę jezdni drogi gminnej o łącznej długości 717 m 1)Stan istniejący. Miejscowość Różyna położona jest w Województwie Warmińsko – Mazurskim, na obszarze administracyjnym Powiatu Bartoszyckiego. Przebudowywana droga położona jest w południowej części Gminy Sępopol. Przedmiotowa droga jest drogą gminną będącą własnością Gminy Sępopol, która posiada dostęp do drogi powiatowej nr 1575N Sępopol – Różyna - Śmiardowo. Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR1. 2) Przedmiotowa droga jest drogą publiczną i stanowi własność Gminy Sępopol. Natężenie ruchu jest małe. Jezdnia drogi posiada nawierzchnię gruntową, która obecnie posiada wiele nierówności. Szerokość jezdni wynosi obecnie około 3,00 mb. W pasie drogowym na odcinku drogi objętym projektowaną przebudową występują następujące sieci uzbrojenia terenu, tj. • sieć wodociągowa, Odpływ wód opadowych z nawierzchni istniejącej jezdni realizowany jest powierzchniowo na teren pasa drogowego. 3) Przewiduje się wykonanie robót w następującym zakresie: • Nawierzchnia jezdni z płyt drogowych betonowych 300x150x15 cm – 2 142 m2 Konstrukcja nawierzchni: Badania wykonane przez projektanta podłoża gruntowego wykazały na występowanie gruntów zaliczonych do kategorii podłoża G2, przyjęto kategorię ruchu – KR1. Konstrukcja nawierzchni jezdni • Płyty drogowe betonowe o wymiarach 300 x150 cm – gr. 15 cm • podsypka cementowo- piaskowa1:4 – gr. 5 cm • podbudowa z KŁSM 0/31,5 stab. mech. C 50/30 – gr. 22 cm • warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – gr. 15 cm Odwodnienie - zgodnie z projektem budowlanym. U W A G A Kanał Technologiczny - wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamówienia winień uwzględnić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470 tj. z póź. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 680 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, projekcie umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, za spełnienie warunku uznane będzie złożenie oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach