Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, wysepek, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, jezdni ulic i rond w granicach administracyjnych miasta Orneta

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (55) 221 02 00, , fax. (55) 221 02 10
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (55) 221 02 00, , fax. (55) 221 02 10
  REGON: 52649800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, wysepek, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, jezdni ulic i rond w granicach administracyjnych miasta Orneta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, wysepek, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, jezdni ulic i rond w granicach administracyjnych miasta Orneta. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Codzienne utrzymanie w czystości chodników, placów i schodów przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym w ilości: a) chodniki place i schody : 6 472,40 m² Wykaz powierzchni chodników, placów i schodów do codziennego utrzymania w czystości przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym zawiera załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 2)Codzienne utrzymanie czystości na całej powierzchni dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i placów przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego w ilości: a)drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, place sprzątane na całej powierzchni : 1 418,60 m² Wykaz powierzchni dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i placów do codziennego utrzymania w czystości przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego zawiera załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 3)Codzienne utrzymanie czystości na powierzchni jezdni ulic przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego w ilości: a) jezdnie ulic sprzątane codziennie na powierzchni - obustronne pasy o średniej szerokości 0,5 m przy krawężnikach : 4 216,00 m² Wykaz powierzchni jezdni ulic (obustronne pasy o średniej szerokości 0,5 m przy krawężnikach) do utrzymania w czystości przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego zawiera załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 4)Codzienne utrzymanie w czystości chodników, ścieżek rowerowych i wysepek przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym oraz jezdni na rondach przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego stanowiących skrzyżowanie ulic Morąska – Rozjazdowa i Rozjazdowa – Olsztyńska w ilości: a) Rondo Morąska - Rozjazdowa - chodniki , ścieżki rowerowe i wysepki: 654,00 m² - jezdnie na powierzchni obustronne pasy o średniej szerokości 0,5m przy krawężnikach : 322,45 m² b) Rondo Rozjazdowa – Olsztyńska - chodniki , ścieżki rowerowe i wysepki: 545,00 m² - jezdnie na powierzchni obustronne pasy o średniej szerokości 0,5m przy krawężnikach : 303,55 m² Wykaz powierzchni chodników, ścieżek rowerowych i wysepek do codziennego utrzymania w czystości przez cały okres trwania umowy łącznie z okresem zimowym oraz powierzchni jezdni do codziennego utrzymania w czystości przez okres trwania umowy z wyłączeniem okresu zimowego Rondo Morąska – Rozjazdowa i Rondo Rozjazdowa - Olsztyńska zawiera załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 5) Codzienne utrzymanie w czystości placów tylko w okresie zimowym w ilości: a) plac przed Ratuszem : 62,00 m² Wykaz powierzchni placów do codziennego utrzymania w czystości tylko w okresie zimowym zawiera załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz Oferty sporządzony wg Załącznika nr 1 do IDW Rozdziału II SIWZ 2)Formularz Cenowy sporządzony wg Załącznika nr 2 do IDW Rozdziału II SIWZ 3)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 4)Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzone wg załącznika nr 6 do IDW Rozdziału II SIWZ (jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 5)Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone wg załącznika nr 7 do IDW Rozdziału II SIWZ (jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 6)Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 9 do IDW Rozdziału II SIWZ lub inne dokumenty o których mowa § 5 ust. 4 pkt 3 o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 7)Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone wg załącznika nr 10 do IDW Rozdziału II SIWZ Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg załącznika nr 8 do IDW Rozdziału II SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach