Przetargi.pl
Przebudowa dachu nad budynkiem warsztatowym spawalni i lakierni w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 682 20 71 , fax. 0-85 682 36 75
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
  ul. 3 Maja 25
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 682 20 71, fax. 0-85 682 36 75
  REGON: 18188100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszhajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dachu nad budynkiem warsztatowym spawalni i lakierni w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace budowlane dotyczą przebudowy dachu nad budynkiem warsztatowym spawalni i lakierni a w szczególności wymagane prace będą dotyczyć: a) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne b) Roboty ciesielskie c) Roboty izolacyjne d) Roboty murarskie e) Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach