Przetargi.pl
Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427831 , fax. 094 3424328
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427831, fax. 094 3424328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114. Zakres drogowych robót budowlanych obejmuje: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, wykonanie koryta, warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży oraz roboty wykończeniowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ oraz wycenionym przedmiarze robót i SST. W miejscach, gdzie w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332609
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 5) Wadium wznoszone w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach