Przetargi.pl
organizacja trzydniowego szkolenia w ramach projektu pt. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

PUP Kamień Pomorski ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Topolowa 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3820285 , fax. 91 3820285 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PUP Kamień Pomorski
  ul. Topolowa 5 5
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3820285, fax. 91 3820285 w. 21
  REGON: 81193636600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupkamienpomorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  organizacja trzydniowego szkolenia w ramach projektu pt. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje usługi związane z organizacją trzydniowego szkolenia dla 20 osób obejmujące dostawę posiłków dla podanej liczby osób, zapewnienie sali konferencyjnej oraz obsługi organizacyjno-technicznej podczas szkolenia, a także zapewnienia noclegu dla uczestników szkolenia. Zamawiający przewiduje dodatkowo nocleg oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 3 osób zależnych/opiekunów/opiekunów osób niepełnosprawnych. Termin wykonania zamówienia: 24 - 26 październik 2014r. Wskazany powyżej termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego z zastrzeżeniem formy pisemnej po wcześniejszym uzgodnieniu zmian pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Szkolenie ma być zorganizowane na terenie powiatu kamieńskiego lub powiatu gryfickiego, w miejscu umożliwiającym dojazd środkami komunikacji publicznej w odpowiednich godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem szkolenia. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie). Zamawiający wymaga aby pokoje, restauracja i sala konferencyjna znajdowała się w jednym budynku, z węzłem komunikacyjnym wewnątrz budynku przystosowanym do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Obsługa organizacyjno-techniczna obejmuje: wynajęcie sali konferencyjnej na trzydniowe szkolenie wraz z odpowiednim wyposażeniem oraz zapleczem umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia: sala zlokalizowana w obiekcie pozbawionym barier architektonicznych, z wygodnym dojazdem i dostępem dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadająca odpowiedni standard, tzn. przestronna, z odpowiednią liczbą miejsc z możliwością zaciemnienia i klimatyzacji, wyposażona w sprzęt audiowizualny niezbędny do prezentacji, projektor, flipchart, papier do flipcharta, ekran, dostęp do Internetu, zaplecze sanitarne (dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), wyposażona w stół prezydialny oraz taki układ krzeseł i stołów, który umożliwi swobodne poruszanie się uczestników szkolenia, w tym osób niepełnosprawnych. obsługę techniczną sprzętu, w tym kontrolę jakości sprzętu przed oraz w czasie szkoleń wraz z możliwością naprawy jego ewentualnych usterek. Catering dla uczestników podczas szkolenia (3 dni szkolenia): Catering obejmuje całodzienny serwis kawowy (w tym pierwszy serwis kawowy dodatkowo z kanapkami), 2 śniadania, 2 obiady i 2 kolacje wraz z obsługą kelnerską. Noclegi dla uczestników szkolenia: liczba noclegów zgodnie z zapotrzebowaniem wymienionym przy szkoleniu (maks. 2 noclegi/1os.), zakwaterowanie uczestników w pokojach dwuosobowych wraz ze śniadaniem (w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej umieszczenie osób w pokojach dwuosobowych z uwagi, np. na nieparzystą liczbę kobiet i mężczyzn, Wykonawca umieści te osoby w osobnych pokojach, w cenie jak za osobę w pokoju dwuosobowym. Pokoje powinny być wyposażone w telewizor oraz pełny węzeł sanitarny tj. umywalka, wc, natrysk lub wanna. zamawiający wymaga zapewnienia przynajmniej dwóch pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich z łazienkami wyposażonymi w specjalne uchwyty i łatwo dostępne umywalki i wc. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail) na 3 dni kalendarzowe przed planowanym szkoleniem. Wstępny wzór harmonogramu szkolenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W terminie 3 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia każdego szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) ostateczną listę osób korzystających z cateringu i noclegu. Szczegółowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie bip.pupkamienpomorski.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pupkamienpomorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach