Przetargi.pl
Zaprojektuj i wykonaj - budowa studni głębinowej na terenie ZL BORKOWO w Połczynie Zdroju Nr postępowania 77-ZO-2014

Uzdrowisko Połczyn S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Zdrojowa 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943662424 w.328; 3662626 w.317 , fax. 94 3662470
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Połczyn S.A.
  ul. Zdrojowa 6 6
  78-320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943662424 w.328; 3662626 w.317, fax. 94 3662470
  REGON: 00028818800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uzdrowisko-polczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka kapitałowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektuj i wykonaj - budowa studni głębinowej na terenie ZL BORKOWO w Połczynie Zdroju Nr postępowania 77-ZO-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie ZL BORKOWO w Połczynie Zdroju przy ulicy Sobieskiego 13 1.2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje m.in.: a) opracowanie wstępnej koncepcji projektowej, b) wykonanie kompleksowej dokumentacji studni wraz z jej zatwierdzeniem, c) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i jego eksploatację, d) wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie wiercenia studni, e)przeprowadzenie pompowań pomiarowych studni wraz z wykonaniem badań wody, f) wykonanie prac budowlanych związanych z obudową odwiertu studziennego, g) dostawa i montaż pompy głębinowej oraz armatury studziennej, h) wykonanie robót instalacyjnych w zakresie budowy odcinka przyłącza wody wraz z włączeniem do układu rurociągów wody surowej, i) wykonanie robót instalacyjnych w zakresie wykonania przyłącza elektrycznego wraz z włączeniem do istniejącego systemu sterowania i monitoringu, j) przygotowanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej, k) dokonanie rozruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 770000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uzdrowisko-polczyn.pl/zamowienie.php?id=474
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach