Przetargi.pl
Przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, 3 Maja 107
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
  3 Maja 107
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  REGON: 000183851
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Zespołu Szkół wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, wentylacyjną, kanalizacyjną, wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną - Wzmocnienie oferty edukacyjno-sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach w ramach dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie instalacji wewnętrznych, wykonanie ocieplenia stropodachu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja i wykonanie obiektów sportowych, rewitalizacja terenu wokół budynku Zespołu Szkół.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik A do SWZ w tym przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach