Przetargi.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowosci Jastrzębie

Gmina Drzycim ogłasza przetarg

 • Adres: 86-140 Drzycim, ul. Podgórna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3317079 , fax. 52 3317079
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drzycim
  ul. Podgórna 10
  86-140 Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3317079, fax. 52 3317079
  REGON: 92351009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowosci Jastrzębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie. Opis przedmiotu dotyczy przebudowy świetlicy zlokalizowanej na działce nr 7/3 obręb Jastrzębie. Zakres robót obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych; - ścianek działowych; - podwieszanych sufitów oraz ocieplenia; - stolarki okiennej i drzwiowej; - posadzek; - tynków i wypraw ścian; - robót malarskich; - instalacji sanitarnej; - instalacji elektrycznej; - elewacji. 1.2. Dokumentacja zgłoszeniowa, w tym specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część SIWZ obejmują szerszy zakres robót niż opis zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienie obejmuje prace ujęte wyłącznie w przedmiarze robót. 1.3. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 1.4. Zestawienie robót do wykonania oraz ich ilość zawiera, stanowiący załącznik do SIWZ – przedmiar robót. 1.5. Dokumentacja zgłoszeniowa znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy w Drzycimiu - pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. 1.6. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. 2. Wymagania Zamawiającego: 2.1. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją zgłoszeniową, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 2.2. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru autorskiego i Zamawiającego. 2.3. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 2.4. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 2.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 2.6. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego - dalej kc). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiarem robót, objęte dokumentacją zgłoszeniową i specyfikacją techniczną. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, uzgodnienia, sprawdzenia, itp. 2.7. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do dokumentacji zgłoszeniowej, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego. 2.8. W ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) dokumentację powykonawczą (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne urządzeń, karty techniczne, autoryzacje itp.), b) wymagane dokumenty, protokoły, uzgodnienia, instrukcje, decyzje i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń, uzgodnień i badań, c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z zgłoszeniem oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami. 2.9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWIORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 upzp. 2.10. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy własne materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące Wykonawcę do przygotowania oferty. 2.11. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający B Ę D Z I E wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/ . 2. Wadium należy wnieść przed terminem złożenia oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Z 2016 r. poz. 359 ze zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie O/Drzycim Nr 87 8169 1029 0000 0374 2000 0020 WADIUM WNIESIONE W PIENIĄDZU BĘDZIE SKUTECZNE, JEŻELI PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT ZOSTANIE ZALICZONE NA RACHUNKU BANKOWYM ZAMAWIAJĄCEGO 5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 6. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 upzp. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy a oferta jego zostanie odrzucona. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa upzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach