Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz sprzętu RTV dla Starostwa, placówki opiekuńczowychowawczej oraz placówek oświatowych w ramach projektów „Przez naukę do sukcesu II” oraz „Dziś nauka jutro praca II”

Powiat Wąbrzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, Wolności
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566882745 , fax. +48566882759
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wąbrzeski
  Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566882745, fax. +48566882759
  REGON: 87111877300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wabrzezno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz sprzętu RTV dla Starostwa, placówki opiekuńczowychowawczej oraz placówek oświatowych w ramach projektów „Przez naukę do sukcesu II” oraz „Dziś nauka jutro praca II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz sprzętu RTV dla Starostwa, placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz placówek oświatowych w ramach projektów „Przez naukę do sukcesu II” oraz „Dziś nauka jutro praca II” wraz z montażem części asortymentu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego dla sprzętu komputerowego w zakresie oferowanych zadań. Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach