Przetargi.pl
Przebudowa budynku Urzędu Gminy

Gmina Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Słodowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 836 55 55, , fax. 076 836 55 67
 • Data zamieszczenia: 2017-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów
  Słodowa 2B
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 836 55 55, , fax. 076 836 55 67
  REGON: 390647311
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaglogow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Urzędu Gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Remont ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji II i III p budynku usługowego na siedzibę Urzędu Gminy Głogów - ETAP I, (część budowlana i sanitarna). Część 1: Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne, Betonowanie i zbrojenie betonu, Roboty murowe, Konstrukcje drewniane, Roboty pokrywcze, Stolarka budowlana i podobne elementy, Tynkowanie, Posadzki, Roboty malarskie, Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków, Prace towarzyszące i tymczasowe, układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 10 000,00 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100. 2. Kwota wadium jest stała dla każdego Wykonawcy, niezależnie od ilości części na które składa ofertę. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 44 8646 0008 0000 0000 6161 0004. 4. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wnoszone w formie innej niż pieniądz. 6. Wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: 6.1 oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, 6.2 oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 7. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 8.1 nazwa i adres Zamawiającego; 8.2 nazwę przedmiotu zamówienia; 8.3 nazwę i adres Wykonawcy; 8.4 termin ważności gwarancji; 9. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 14. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: 16.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 16.2 jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 16.3 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaglogow.pl informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach