Przetargi.pl
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”

Gmina Radomin ogłasza przetarg

 • Adres: 87-404 Radomin, Radomin
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 837 522
 • Data zamieszczenia: 2020-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomin
  Radomin
  87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 837 522
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.radomin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne - etap I budowa garażu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażu dwustanowiskowego na samochody OSP w Płonnem według załączonych projektów o pow. 123,15 m2 wraz z instalacjami elektrycznymi, WOD – KAN oraz C.O. , która stanowi pierwszy etap zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne” na działce nr 117 obręb 0009 Płonne. Budynek posadowiony będzie na żelbetonowej płycie fundamentowej. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, pokryty blachodachówką. Zadanie jest podzielone na dwie części według poniższych zadań: - część 1: a) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na robotach przygotowawczych, robotach ziemnych oraz przygotowywaniu posadzki na gruncie oraz ścian fundamentowych (według nr przedmiaru robót: 1.1. Roboty przygotowawcze, 1.2. Roboty ziemne, 1.3. Posadzka na gruncie, ściana fundamentowa). Zakres tych prac jest szczegółowo wskazany w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej i musi być wykonany do: 15 grudnia 2020 r. b) zadania, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na wybudowaniu ścian nadziemnych, ociepleniu tych ścian, obsadzenie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu oraz nałożeniu tynków i okładzin wewnętrznych (według nr przedmiaru robót: 1.4.ściany nadziemia, 1.5. ocieplenie ścian nadziemia, 1.6. stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 1.7. konstrukcja i pokrycie dachu). Wskazany zakres prac musi być wykonany do: 15 grudnia 2021 r. c) zadanie, które powinny być wykonane w tej części to roboty budowalne polegające na wykonaniu tynków i malowaniu ścian oraz na utwardzeniu terenu wokół budynku (według nr przedmiaru robót: 1.8. tynki i okładziny wewnętrzne, 1.9. opaska dookoła budynku). Zakres prac powinien być wykonany do: 30 września 2022 r. - część 2: a) usługi polegające na instalacji wewnętrznych WOD – KAN, instalacji CO, instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Zakres prac powinien być wykonany do: 15 lipca 2022 r. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne, jako materiał do obliczenia ceny oferty. Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty stanowi dokument do rozliczenia zadania. Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ (wolne miejsca w formularzu zobowiązany jest wypełnić Wykonawca) podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ceny w formularzu powinny być podane zgodnie pkt. 13 SIWZ) 2) dokumenty określone w pkt. 7 SIWZ Do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy): - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, - w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu wynikających samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu, - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. Formularz ofertowy, wszystkie załączniki i oświadczania wykonawca składa osobno dla każdej części zamówienia, o którą się ubiega.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach