Przetargi.pl
Przebudowa budynku powojskowego przy ul Kadetów 3 w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 453 365 , fax. 756 453 310
 • Data zamieszczenia: 2021-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
  ul. Lwówecka 18
  58-503 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 756 453 365, fax. 756 453 310
  REGON: 23048061900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku powojskowego przy ul Kadetów 3 w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku powojskowego przy ul Kadetów 3 w Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej” w ramach którego zlokalizowany będzie Dom Studenta i Przedszkole. W Domu studenta przewiduje się zakwaterowanie 100 osób, natomiast w przedszkolu trzy-oddziałowym 75 dzieci. Roboty budowlane polegać będą na: - robotach budowlanych w zakresie Domu Studenta wraz z infrastrukturą, - roboty budowlane w zakresie Przedszkola wraz z infrastrukturą. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania jest opisany w załączonej dokumentacji projektowej (do pobrania w formie elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego) – załącznik nr 9 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach