Przetargi.pl
Przebudowa budynku gospodarczego leśniczówki Niedźwiedzi Kąt

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spychowo ogłasza przetarg

 • Adres: 12-150 Spychowo, ul. Mazurska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 225 082 , fax. 896 225 083
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spychowo
  ul. Mazurska 3
  12-150 Spychowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 225 082, fax. 896 225 083
  REGON: 51002235000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.lasy.gov.pl/spychowo
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Pańtwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku gospodarczego leśniczówki Niedźwiedzi Kąt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego leśniczówki Niedźwiedzi Kąt w następującym zakresie: roboty rozbiórkowe, przełożenie pokrycia dachu, przebudowa przegród, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie: tynków, posadzek, instalacji elektrycznej i odgromowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w : - projekcie budowlanym - załącznik nr 1do SIWZ. - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ. - przedmiarze robót – załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie nr 68 1540 1072 2001 5050 6666 0001 z dopiskiem: Wadium przetargowe: „Przebudowa budynku gospodarczego leśniczówki Niedźwiedzi Kąt”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. 5. Treść gwarancji wadialnej (poręczenia) musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP (pkt 12.6 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; /wg załącznika nr 11 do SIWZ/. 2. Od Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z treści zobowiązania musi jednoznacznie wynikać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (suma iloczynów ilości scalonych jednostek jednorodnych robót oraz cen jednostkowych tych robót opracowany zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 3 do SIWZ) i kosztorysem nakładczym (załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach