Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy leków zgodnie z zapotrzebowaniem

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. 3-go Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 273 252 , fax. 874 273 252
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. 3-go Maja 17
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 273 252, fax. 874 273 252
  REGON: 51946111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazurskiecentrumzdrowia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy leków zgodnie z zapotrzebowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy leków zgodnie z zapotrzebowaniem. (12 grup) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania/ pakiety. Dodatkowo dla zadań I, II, IV, V, VI dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na dowolne pozycje w zadaniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej koncesji lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub wytwarzania (producenci) oraz w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowe właściwe aktualne zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi Wykonawca spełni powyższy warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci) oraz złoży Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu- załącznik nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ 2)formularz cenowy- załącznik nr 2 do SIWZ 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach