Przetargi.pl
Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową”

Gmina i Miasto Ulanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37410 Ulanów, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8763041 w. 32
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Ulanów
  ul. Rynek 5
  37410 Ulanów, woj. podkarpackie
  tel. 15 8763041 w. 32
  REGON: 83040948800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.2. Na zakres zamówienia składają się następujące roboty budowlane: Całe zamierzenie inwestycyjne przewiduje przebudowę istniejącego budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachu i zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego z świetlica środowiskową. Budynek po przebudowie zawierał będzie piwnice gospodarcze na poziomie podpiwniczenia oraz 8 lokali mieszkalnych i świetlicę środowiskową na poziomie parteru i poddasza. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną siłową i oświetleniową, oraz w instalację wodno- kanalizacyjną i gazową przyłączone do sieci zewnętrznych, oraz grzewczą zasilaną kotłami dwufunkcyjnymi kondensacyjnymi na paliwo gazowe zlokalizowanymi w każdym lokalu mieszkalnym. Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nie powoduje zmiany jego parametrów takich jak długość, szerokość, wysokość, powierzchnia zabudowy i kubatura. W obrębie działki zaprojektowane zostały 4 miejsca postojowe w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej kładzionej na podbudowie z tłucznia kamiennego. Ponadto w obrębie działki istnieją miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej przylegająco bezpośrednio do istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Nadsański Bank Spółdzielczy Salowa Wola Nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 W tytule przelewu należy podać: „Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianą sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 24 luty 2017 r. do godz. 09:50. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 17.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej musi mieć taka samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sadów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 17.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie oraz zwrócenie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 17.2.1) Instrukcji dla Wykonawców rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 17.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach