Przetargi.pl
dostawa materiałów eksploatacyjnych, tzw. zgrzewów w ilości 62 500 szt. do zgrzewarek COMPODOCK do jałowego łączenia drenów będących własnością Zamawiającego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 35310 Rzeszów, ul. Wierzbowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 672 030 , fax. 178 672 037
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Wierzbowa 14
  35310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 672 030, fax. 178 672 037
  REGON: 29111500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów eksploatacyjnych, tzw. zgrzewów w ilości 62 500 szt. do zgrzewarek COMPODOCK do jałowego łączenia drenów będących własnością Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, tzw. zgrzewów w ilości 62 500 szt. do zgrzewarek COMPODOCK do jałowego łączenia drenów będących własnością Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach