Przetargi.pl
Przebudowa boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, Hutnika
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (65)5721142 , fax. (65)5721142
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu
  Hutnika 3
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. (65)5721142, fax. (65)5721142
  REGON: 36803848600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3.gostyn.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje m. in.: ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 11-20 cm z wywozem na skład Wykonawcy; roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni wraz z wywozem; roboty ziemne; ręczne czyszczenie studzienek i kratek ściekowych; wykonanie studzienek ściekowych, ulicznych betonowych z gotowych elementów; profilowanie i zagęszczenie podłoża; podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm; nawierzchnia z kostki bruk. bet., szarej i kolorowej gr. 8 cm; obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem; krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej; wykonanie podestu w formie okręgu z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 10 cm; wykonanie ławek z cegły klinkierowej, o wymiarach 240 x 115 x 71 (koloru czerwonego) – siedzenia z drewna wraz z malowaniem i zabezpieczeniem przed działaniem warunków atmosferycznych. Wszystkie materiały muszą być zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem, kosztorysem ofertowym), stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji projektowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie same, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisane w dokumentacji, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej, opisującej przedmiot zamówienia - wymagane pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. Ponadto zakres prac obejmuje sporządzenie operatu kolaudacyjnego, na który składa się: 1) dokumentacja powykonawcza, 2) obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 3 kpl. map, 3) atesty na materiały i prefabrykaty, 4) protokóły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę uzgodnień, badań i sprawdzeń. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 – letniego okresu gwarancji/rękojmi. Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały (jeżeli jest wymagane przepisami prawa) muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim związane jest to z przedmiotem zamówienia. 5. Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy. 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów (jeżeli dotyczy). 4. Oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących przedmiot zamówienia w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, które będą brały czynny udział przy realizacji zadania związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, co najmniej w zakresie wykonanie podbudowy, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej, ustawienia krawężników betonowych, obrzeży betonowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach