Przetargi.pl
Zakup i dostawa stołu do modelarni do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile.

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 618 521 948
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 618 521 948
  REGON: 29120400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa stołu do modelarni do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stołu do modelarni do Ośrodka Radioterapii WCO w Pile, obejmująca wniesienie urządzenia do pomieszczenia, instalację i uruchomienie stołu wraz z przeszkoleniem pracowników użytkownika w zakresie obsługi, użytkowania i konserwacji. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce realizacji: Ośrodek Radioterapii WCO w Pile, ul. Rydygiera 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na zawartość oferty składa się: a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ b) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2.Do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenia i dokumenty zawarte w pkt. VI SIWZ b) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). c) Wypełnione tabele załącznika siwz Opis przedmiotu zamówienia – Wymagane parametry techniczne 3.Do oferty zaleca się dołączyć: a) Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną