Przetargi.pl
Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za szpitalem” przy ul. Armii Krajowej w Sieradzu – etap I

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28, , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, , fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za szpitalem” przy ul. Armii Krajowej w Sieradzu – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za szpitalem”. 2. W szczególności na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących elementów i robót: - przebudowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni trawiastej, - pielęgnacja nawierzchni trawiastej boiska w okresie minimum 25 tygodni, minimum 30 godzin tygodniowo (np. aeracja, nawadnianie, koszenie, wałowanie), zgodnie ze sztuką ogrodniczą, - budowa ogrodzenia boiska, - wykonanie kontenera zaplecza magazynowego, - utwardzenie dojścia i terenu pod kontener z kostki betonowej, - wykonanie elementów małej architektury. 3. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXIV SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. 4. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót i czynności określonych w dokumentacji projektowej oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.: prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego. 6. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem przez projektanta w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które uprawniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, geodety. Sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej określonych osób na podstawie umowy o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach