Przetargi.pl
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

Gmina Kodrąb ogłasza przetarg

 • Adres: 97512 Kodrąb, ul. 22 Lipca
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6819317, 6819325, , fax. 44 6819317, 6819325
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kodrąb
  ul. 22 Lipca 7
  97512 Kodrąb, woj. łódzkie
  tel. 44 6819317, 6819325, , fax. 44 6819317, 6819325
  REGON: 59064802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=713&x=1&y=86

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie Część 1 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac: 1. Sala gimnastyczna a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe ogólne. c. Roboty remontowe podłogi sali gimnastycznej. 2. Siłownia szkolna a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe. 3. Sala ćwiczeń korekcyjnych pom. nr 1 a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe. 4. Pomieszczenie nr 19 a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe. 5. Pomieszczenie nr 21 a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe. 6. Sala ćwiczeń korekcyjnych pom. nr 22 a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe. 7. Pomieszczenie nr 23 Galeria a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe. 8. Klatka schodowa K1 a. Roboty rozbiórkowe. b. Roboty remontowe. 9. Roboty instalacyjne elektryczne a. Instalacja gniazd wtykowych. b. Instalacja oświetlenia i wentylacja. c. Rozdzielnie. 10. Roboty instalacji wentylacji hali. Zakres robót zostanie uzgodniony z Zamawiającym na podstawie kosztorysu ofertowego przez wybranego Wykonawcy w momencie podpisania umowy ze względu na możliwość finansowania zadania w roku 2017 r. do kwoty 380 000,00 zł. Realizacja pozostałej części remontu Sali gimnastycznej przewidzianej w tej części zamówienia nastąpi w roku 2018. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania sporządzony przez Wykonawcę będzie przedstawiony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Część 2 zamówienia: W ramach zadania przewidziano następujące roboty: 1. Magazyn sprzętu sportowego - pom. nr 4 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 2. Przebieralnia męska – pom. nr 5 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 3. Pomieszczenia nr 6-11 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 4. Przebieralnia damska - pom. nr 12 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 5. Magazyn sprzętu sportowego – pom. nr 13 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 6. Pomieszczenia nr 14-16 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 7. Pomieszczenia nr 17-18 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 8. Pomieszczenie nr 20 a. Roboty rozbiórkowe b. Roboty remontowe 9. Roboty instalacyjne elektryczne (zaplecze) a. Instalacja gniazd wtykowych b. Instalacja oświetlenia i wentylacja 10. Roboty instalacji wod.-kan. i c.o. Planowane rozpoczęcie prac planowane jest od 02.01.2018 r. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania sporządzony przez Wykonawcę będzie przedstawiony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu dla Części 1 i Części 2 zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące dokumenty: a) Projekt budowlany wykonawczy dla Części 1 i Części 2 zamówienia, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla Części 1 i Części 2 zamówienia, c) Przedmiary robót dla Części 1 i Części 2 zamówienia. 3.3 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy Robót. Wymaganie nie dotyczy Geodety, Kierownika budowy oraz Kierowników Robót branżowych, jeżeli Wykonawca udowodni, iż osoba powołana do pełnienia tej funkcji była związana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcą inną formą zatrudnienia np. wieloletnim kontraktem lub prowadzi działalność gospodarczą obejmującą pełnienie tej funkcji i będzie pełnić tę funkcję osobiście. Szczegóły pracownicze uregulowane zostały w części IV SIWZ stanowiącej projekt umowy dla Części 1 zamówienia i dla Części 2 zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1)formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru znajdującym się w części III SIWZ, podpisany przez osobę/osoby prawidłowo umocowaną/e; 2)Zamawiający precyzuje, że nie wymaga załączenia sporządzonych kosztorysów na etapie składania ofert. Tylko wybrany do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, sporządzony kosztorys (uwzględniający wszystkie pozycje robót opisanych w kosztorysie nakładczym). 3)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru znajdującym się w części II SIWZ; 4)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem wzoru znajdującym się w części II SIWZ; 5)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub dokument/y, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 6)zobowiązanie innych podmiotów w formie pisemnej z oryginalnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji tego podmiotu (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach