Przetargi.pl
Dostawa kontenerów ISU

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ogłasza przetarg

 • Adres: 98-113 Buczek, Gucin
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 554 591, , fax. 261 554 709
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
  Gucin 58 A
  98-113 Buczek, woj. łódzkie
  tel. 261 554 591, , fax. 261 554 709
  REGON: 73009757200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kontenerów ISU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów ISU. 2. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wszystkie dostarczone kontenery muszą być fabrycznie nowe, nieremontowane, nieregenerowane o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w maksymalnie 4 transzach uzgodnionych z zamawiającym. 6. Przy dostawie przedmiotu zamówienia, zamawiający będzie wymagał dokumentu CoC producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44613000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 600,00 PLN dla całości zamówienia. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: „Wadium nr sprawy 53/PN/2017”. Nr NIP (podać nr NIP Wykonawcy). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 09.08.2017 r. do godz. 1100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie wymagane w pkt. 6.2.1. SIWZ z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. wypełniony i podpisany formularz cenowy, z wykorzystaniem wzoru – załącznika nr 5 do SIWZ; 1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SIWZ; 1.5. zobowiązanie podwykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ; 1.8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 1.9. Potwierdzenie wpłaty wadium; 1.10. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach