Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Równamy do najlepszych”

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28, , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, , fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Równamy do najlepszych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej placówki oświatowej zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. Rycerskiej 4 poprzez dostawę pomocy dydaktycznych. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy wg załącznika nr 4 do SIWZ. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia, Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia o lepszych parametrach. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta. 4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą. 5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Na opakowaniach dostarczonych pomocy dydaktycznych muszą znajdować się oznakowania i opisy w języku polskim. 7. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim. 8. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. 9. Wszelkie użyte w formularzu cenowym nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same lub lepsze cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe, co wskazany w formularzu cenowym, konkretny z nazwy i pochodzenia. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach