Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

Gmina Podedwórze ogłasza przetarg

 • Adres: 21-222 Podedwórze, Podedwórze 44
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 379 50 11 , fax. 83 379 50 08
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podedwórze
  Podedwórze 44 44
  21-222 Podedwórze, woj. lubelskie
  tel. 83 379 50 11, fax. 83 379 50 08
  REGON: 03023765800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów klasy III szkoły podstawowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Prowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów klasy III szkoły podstawowej w łącznej liczbie godzin 240 ( 3 grupy x 2 godziny tygodniowo) realizującej kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne. Szczegółowy harmonogram i rozkład zajęć dodatkowych na każdy semestr opracuje Koordynator projektu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Harmonogram będzie obejmował 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Wykonawca będzie prowadził zajęcia w wyznaczonych terminach. Zakres obowiązków Wykonawcy:- prowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, realizującej kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne,- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tabletów,- rezultatem zajęć ma być prezentacja multimedialna,- przeprowadzenie jednej szkolnej mini olimpiady matematycznej,- wzrost i rozwój kompetencji kluczowych,- poprawa zdolności interpersonalnych i kompetencji społecznych poprzez przełamanie barier psychologicznych u uczniów,- dostarczenie w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego programu zajęć pozalekcyjnych dodatkowych dostosowanych do planowanych zajęć dla danej grupy i zaakceptowany przez Koordynatora projektu, - testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów - pisemne informowanie koordynatora projektu z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem o niemożliwości zrealizowania zaplanowanych zajęć. - prowadzenie bieżącej dokumentacji zajęć w dzienniku zajęć.- dokumentacja frekwencji.- sporządzenie sprawozdania z realizacji zajęć w terminie 5 dni po zakończeniu zajęć w danym semestrze dla danej grupy.- utrzymywanie stałej współpracy z personelem projektu.- przestrzeganie obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugpodedworze.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach