Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Aktywny Senior w Gminie Zakrzew”

GMINA ZAKRZEW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-155 Zakrzew, 26
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZAKRZEW
  26
  23-155 Zakrzew, woj. lubelskie
  REGON: 950371689
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Aktywny Senior w Gminie Zakrzew”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1: SENIOR W SIECI - prowadzenie zajęć informatycznychPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć informatycznych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej, Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 84 godzin, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 2h na tydzień. Jedna grupa, 10 uczestników projektu.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć informatycznych, opracowanie programu zajęć uwzględniającego następujące aspekty: uczestnicy projektu zapoznają się z działaniem i sposobem posługiwania się narzędziami typu laptop i Internet, zdobędą wiedzę jak posługiwać się klawiaturą, myszką, drukarką, jak wysłać e-mail, nagrać pliki na płytę CD, napisać oraz wydrukować tekst oraz jak korzystać z darmowych komunikatorów. Wykonawca zobowiązany jest również przeprowadzić naukę zdalnego załatwiania spraw.CZĘŚĆ 2: KURS TAŃCA - prowadzenie zajęć taneczno-muzycznychPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej ,Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew..Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 168 godzin, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 4 godziny na tydzień. Jedna grupa, 15 uczestników projektu.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych, opracowanie programu zajęć uwzględniającego następujące aspekty: warsztaty tańca towarzyskiego, współczesnego, ludowego (w zależności od zapotrzebowania Uczestników projektu), poziom zajęć dostosowany do zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu wśród uczestników zajęć, zajęcia dające satysfakcję i poczucie kształtowania estetyki i harmonii ruchów, poczucia rytmu. Zajęcia angażujące ruch, wzrok, słuch i dotyk. Maksymalna aktywizacja ciała i psychiki uczestników projektu. Funkcja terapeutyczna, opanowanie nieśmiałości i nerwowości.CZĘŚĆ 3: ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE - prowadzenie zajęć rękodzielniczych wraz z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć dla wszystkich uczestników grupy.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć rękodzielniczych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.. Wykonawca, w ramach umowy zawartej z Zamawiającym zobowiązany będzie również do zakupu i dostawy materiałów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia zajęć dla wszystkich uczestników zajęć. Koszt zakupu i dostawy materiałów Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w cenie oferty – Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na braki ilościowe lub jakościowe materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ilość i jakość materiałów.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 168 godzin, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 4h tygodniowo. Jedna grupa, 15 uczestników projektu.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć rękodzielniczych w tym zajęcia z bibułkarstwa, koronkarstwa, qullingu tworzenia różnego rodzaju ozdób. Prowadzenie zajęć dzięki którym uczestnicy projektu będą mogli usprawnić oraz poprawić sprawność manualną, doskonalić cechy cierpliwości, dokładności, precyzji, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności twórczej, opanowanie umiejętności właściwego zastosowanie przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobów ich łączenia, pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji, kreatywności, rozwijanie zainteresowań plastycznych. W ramach przeprowadzonych zajęć uczestnicy projektu będą m.in.: tworzyć ozdobne kwiaty z krepiny i serwetki, dekorować pomieszczenia Klubów Seniora, tworzyć lampiony świąteczne ze słoików, wykonywać kartki, bileciki i zaproszenia świąteczne, tworzyć stroiki i wianki świąteczne, ozdabiać bombki różnymi technikami, tworzyć ozdoby choinkowe. Stworzone przez uczestników projektu prace posłużą jako wystawa podczas lokalnych imprez typu festyny czy pikniki. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się zakupić i dostarczyć wszystkie niezbędne materiały konieczne do wykonania prac i prawidłowego przeprowadzenia zajęć, w sposób zapewniający dostępność dla całej grupy zajęciowej tj. 15 uczestników projektu. .CZĘŚĆ 4: SCENA 50+ - prowadzenie zajęć teatralnychPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć teatralnych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej, Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 84 godzin, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 2h tygodniowo. Jedna grupa, 15 uczestników projektu.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć teatralnych. Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników projektu szansy kształtowania postaw poprzez aktywność, ekspresję, rozwój intelektualny oraz moralno-etyczny, kształtowanie postawy twórczej, doskonalenie umiejętności przekazywania swoich emocji i myśli w formie wytworów kulturalno-oświatowych, artystycznych, teatralnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów teatrem, poszerzaniem swoich umiejętności artystycznych w celach rozwojowych i usprawnienie w różnych sferach życia kulturalno-oświatowego i artystycznego. Podczas zajęć seniorzy będą rozwijać kreatywność, zdobywać doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększać świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczyć techniki mowy, zwiększać świadomość komunikacji niewerbalnej, tj. gest, mimika, postawa ciała.CZĘŚĆ 5: W OBIEKTYWIE - prowadzenie zajęć fotograficznychPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć fotograficznych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej, Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 48 godzin z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 6h x 8 razy w roku. Jedna grupa, 15 uczestników projektu.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć fotograficznych podczas których uczestnicy projektu zapoznają się z podstawowymi aspektami fotografii cyfrowej, dowiedzą się, w jaki sposób powinni robić zdjęcia. Nabytą wiedzę sprawdzą podczas zajęć w terenie, gdzie będą fotografować naturę i ludzi. Zajęcia będą prowadzone na terenie Gminy Zakrzew. Efektem prowadzonych zajęć będzie organizacja jednej wystawy rocznie, dostępnej dla społeczności lokalnej oraz publikacja w formie wydruku albumu ze zdjęciami uczestników projektu na zakończenie zajęć.CZĘŚĆ 6: ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE - prowadzenie zajęć ruchowychPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej, Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobneWarunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą Oraz obowiązującymi przepisami prawaWymiar godzinowy świadczenia usługi: 168 godzin, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż po 4h tygodniowo. Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany. Jedna grupa liczy 15 uczestników.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć ruchowych w formie: jogi, pilatesu, fitness oraz zumby. Wszystkie powyższe formy zajęć muszą być prowadzone zamiennie. W ramach zajęć nacisk położony będzie na proste formy ruchowe, aby aktywność ruchowa wpływająca na utrzymanie w dłuższej formie seniorów, wiązała się z relaksem, zabawą i przyjemnością. Zajęcia mają pobudzać i poprawiać sprawność fizyczną i psychiczną. Podczas treningu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie dolegliwości i bariery fizyczne uczestników projektu. Cel zajęć: poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, usprawnienie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu.CZĘŚĆ 7: SMAKUJ ŻYCIE - prowadzenie zajęć kulinarnych wraz z zakupem i dostawą produktów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia zajęć dla wszystkich uczestnikówPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć kulinarnych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej, Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Wykonawca, w ramach umowy zawartej z Zamawiającym zobowiązany będzie również do zakupu i dostawy produktów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia zajęć dla wszystkich uczestników zajęć. Koszt zakupu i dostawy produktów Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w cenie oferty – Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na braki ilościowe lub jakościowe produktów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ilość i jakość produktów.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobneWarunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 126 godzin, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu po 3h . Jedna grupa, 20 uczestników projektu.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć kulinarnych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy projektu będą kształtowali postawy zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, będą nabywać umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonane zadania. Uczestnicy zapoznają się z zasadami BHP, wdrażać będą zasady bezpieczeństwa i higieny podczas pracy w kuchni i jadalni, zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystanie z urządzeń elektrycznych kuchennych. Zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania oraz udekorują własnoręcznie wcześniej samodzielnie przygotowane potrawy. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się przygotowywania prostych potraw, deserów oraz ciast i innych.CZĘŚĆ 8: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - prowadzenie warsztatów prozdrowotnych – 2 prelegentów z różnych dziedzin zdrowiaPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów prozdrowotnych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobneWarunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawaWymiar godzinowy świadczenia usługi: 96 godzin, z zastrzeżeniem, że 8 warsztatów po 6 godzin na rok każdy z prelegentów, liczba uczestników warsztatów: 20 osób.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj. lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie warsztatów prozdrowotnych ze specjalistą z zakresu m.in. dietetyki, kardiologii i fizjoterapii. Usługa ma polegać na wygłoszeniu wykładu i prelekcji specjalisty, dzięki którym seniorzy uzyskają konkretną wiedze pozwalająca na podjęcie słusznych działań w tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się wygłosić wykłady z dziedzin ważnych dla seniorów, tj. geriatria, choroby kręgosłupa o stawów, cukrzyca, urologia oraz zasady stosowania leków. Celem wykładu ma być uświadomienie seniorom procesu starzenia, ale również wskazanie sposobów na spowolnienie tego procesu i łagodzenie jego skutków, a także zapobieganie wielu chorobom. Uczestnicy otrzymają instruktaż medyczny w omawianej dziedzinie.CZĘŚĆ 9: MAGICZNY OGRÓD - prowadzenie warsztatów na temat pielęgnacji przydomowych ogródkówPrzedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ogrodniczych. Zajęcia będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobneWarunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą raz obowiązującymi przepisami prawaWymiar godzinowy świadczenia usługi:63 godziny, z zastrzeżeniem, że zajęcia będą odbywały się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu po 4h. Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany. Jedna grupa liczy 15 uczestników..Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie warsztatów z dziedziny ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawy gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Na warsztatach Wykonawca zobowiązany jest poruszyć tematykę zasad uprawy i nawożenia gleby, roślin ozdobnych, zasad zwalczania chorób i szkodników oraz zasad kompozycji i pielęgnacji rabat.CZĘŚĆ 10: CZAS RELAKSU - spotkania ze specjalistami – MASAŻYSTAPrzedmiotem zamówienia są spotkania ze specjalistą masażystą, spotkania będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 210 godzin, indywidualne spotkania z uczestnikami projektu minimum 5 godzin tygodniowo ( 5 osób na tydzień – 1 godzina na osobę).Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: wykonywanie masaży zdrowotnych. Masaż jako doskonały środek na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia.CZĘŚĆ 11: DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE - poradnictwo specjalistyczne – psychologPrzedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych porad psychologicznych, porady będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 210 godzin, indywidualne spotkania z uczestnikami projektu minimum 5 godzin tygodniowo (5 osób na tydzień – 1 godzina na osobę).Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad psychologicznych, diagnozowanie, profilaktyka i terapia oraz poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny. Nastawienie na ukształtowanie zdrowych nawyków i postaw zapobiegających potrzebie umieszczenia osób w zakładach opieki całodobowej.CZĘŚĆ 12: DORADZTWO PRAWNE- poradnictwo specjalistyczne – radca prawnyPrzedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego, porady będą prowadzone w Klubie Seniora w Wólce Ponikiewskiej, Wólka Ponikiewska 40a lub w budynku Urzędu Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenia lub rozliczenie w oparciu o wystawioną fakturę VAT w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub podobne.Warunki płatności: miesięczne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.Wymiar godzinowy świadczenia usługi: 28 godzin, indywidualne spotkania z uczestnikami projektu 8 godzin co kwartał- 1 godzina na osobę.Planowany harmonogram zajęć zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram spotkań w razie potrzeby będzie aktualizowany.Uczestnicy projektu: osoby powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Zakrzew (woj.lubelskie). Osoby zagrożone wykluczeniem.Usługi na rzecz uczestników projektu: udzielanie porad, prowadzenie konsultacji indywidualnych, udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach