Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych w budynku ŻDS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Aleje Racławickie 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
  ul. Aleje Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 000514064
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych w budynku ŻDS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych w budynku Żeńskiego Domu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji przedmiotowej usługi, tj. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące potencjału kadrowego. Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zdolnym do realizacji usługi potencjałem kadrowym w postaci osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, w tym:- co najmniej 5 osób posiadających jednocześnie uprawnienia SEP kat. E do 1kV oraz uprawnienia dźwigowe (kat. I )- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia SEP (kat. E do 1kV+ pomiary);- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia SEP (kat. E +D do 1kV).Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego mogą pełnić więcej niż jedną z funkcji zdefiniowanych przez Zamawiającego w SWZ, pod warunkiem spełnienia wymagań dla każdej z funkcji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach