Przetargi.pl
Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 111 215 , fax. 713 111 252
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  Al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 713 111 215, fax. 713 111 252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: • prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej nad budowami, rozbudowami, przebudowami, rozbiórkami, remontami oraz dostawami wyposażenia prowadzonymi przez Gminę Kobierzyce, które będą realizowane na podstawie przyjętych planów budżetowych, w tym wieloletniej prognozy finansowej. • prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży drogowej nad budowami, rozbudowami, przebudowami, rozbiórkami, remontami oraz dostawami wyposażenia prowadzonymi przez Gminę Kobierzyce, które będą realizowane na podstawie przyjętych planów budżetowych, w tym wieloletniej prognozy finansowej, które to nadzory będą pełnione nad na inwestycjach kubaturowych i innych, w których cześć drogowa związana jest z zagospodarowaniem innego obiektu, jak np. komunikacja wewnętrzna, parkingi, zjazdy itp. tj. za wyjątkiem inwestycji budowy, przebudowy lub remontu dróg, które są zlecane przez Zamawiającego odrębnie. • udział w spotkaniach, posiedzeniach, kontrolach, wizjach lokalnych organizowanych przez organy nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących terenowo gminy Kobierzyce. • inne czynności towarzyszące realizacji inwestycji realizowane w imieniu Zamawiającego lub w ramach doradztwa 2. Zakres nadzorów obejmuje nadzory nad inwestycjami o szacowanej wartości w wymienionych branżach w przedziale 20.000.000 – 30.000.000 zł rocznie. Planowane zadania inwestycyjne znajdują się w załączniku do SIWZ – załącznik inwestycyjny budżetu 2020 i wieloletnia prognoza finansowa obejmująca m. in. lata 2020 – 2024. Ponadto nadzorom podlegać będą remonty w branży ogólnobudowlanej o szacowanej wartości ok. 500.000 zł rocznie. Podane wartości są wartościami netto. Uwaga: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo, że na wybranych inwestycjach zapewni nadzory inwestorskie przez inspektorów nadzoru wyłonionych w odrębnych postępowaniach przeprowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych. Na dzień opracowania przedmiotu zamówienia taką przewidywaną inwestycją jest Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Kobierzyce. 2) Zamawiający zastrzega, że podane wartości są wartościami szacunkowymi, a rzeczywista wartość robót budowlanych będzie wynikała z faktycznej realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Kobierzyce. 3. Zakłada się łącznie ok. 100 rocznie (łącznie 400) spotkań, posiedzeń, kontroli, wizji lokalnych organizowanych przez organy nadzoru budowlanego, w których Wykonawca będzie brał udział reprezentując Gminę Kobierzyce lub Wójta Gminy Kobierzyce. Nie przewiduje się wypłaty odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu, należy ująć je w cenie ofertowej. 4. Szczegółowy zakres obowiązków opisano w pkt 7 SIWZ tj. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Kompleksowe usługi nadzoru będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą każdorazowo zlecane przez Zamawiającego w ramach umowy odrębnymi zleceniami (zlecenia będą wystawiane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy). 6. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi odpowiadającymi wartości odebranych przez nadzór inwestorski robót w rozbiciu na poszczególne zadania. Załącznikiem wymaganym przy fakturze jest kopia odpowiedniego protokołu rzeczowo - finansowego zaawansowania lub odbioru robót budowlanych. Ostatnia płatność za nadzór inwestorski na danym zadaniu może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru końcowego i weryfikacji dokumentacji powykonawczej. 7. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 1. Nadzór inwestorski, obejmować będzie obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (niezależnie od tego czy obowiązek sprawowania nadzoru inwestorskiego został na Zamawiającego nałożony przez organ administracji budowlanej) i inne w zakresie nadzoru nad wykonaniem zleconych robót budowlanych tj. w szczególności: a. opiniowanie jakości i kompletności dokumentacji projektowej przed jej odbiorem, konsultacja merytoryczna w zakresie przygotowywanych na zlecenie Urzędu Gminy w Kobierzycach projektów budowlanych (tj. udział w spotkaniach z projektantami, ocena rozwiązań projektowych); b. opiniowanie poprawności pod względem technicznym i ekonomicznym zastosowanych w projekcie rozwiązań; c. weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych; d. przekazywanie placu budowy, egzekwowanie zgłaszania przez wykonawców robót rozpoczęcia i zakończenia budowy, rejestracji dziennika budowy, użytkowania obiektów i innych obowiązków w tym zakresie; e. sprawowaniu systematycznej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumen¬tacją i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; f. wyjaśnienie wątpliwości Wykonawców robót (prac), co do zastosowanych rozwiązań i rozstrzygania tych problemów z Projektantem; g. sporządzanie wspólnie z Wykonawcą robót i Projektantem dokumentów dotyczących konieczności realizacji robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, zaniechania robót lub zamiennych wraz z weryfikacją ich wartości, w uzgodnieniu z Zamawiającym; h. uczestniczenie we wszystkich odbiorach, spotkaniach i naradach, na które Wykonawca zostanie zaproszony; i. sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, weryfikacja kart materiałowych przed wbudowaniem; j. sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; k. uczestniczeniu przy próbach i odbiorach technicznych; l. stwierdzaniu wad i usterek robót budowlanych oraz potwierdzaniu ich usunięcia, także w okresie gwarancji i rękojmi; m. czynności formalno - prawne w imieniu inwestora od rozpoczęcia do zakończenia procesu budowlanego, tj. akceptowanie proponowanych do wbudowania materiałów, występowanie do producentów i dostawców materiałów o stanowisko w sprawach technicznych dotyczących materiałów, wyegzekwowanie od wykonawcy robót kompletu dokumentacji powykonawczej, uzyskania pozwolenia na użytkowanie itp.; n. typowanie zakresu bieżących robót związanych z utrzymaniem obiektów w przypadku braku dokumentacji technicznej, ocena stanu technicznego obiektów budowlanych; o. potwierdzenie zaawansowania rzeczowo – finansowego prac Wykonawcom realizującym roboty, sprawdzaniu kosztorysów, na potrzeby rozliczeń częściowych, końcowych oraz w przypadku inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku przerwania ich realizacji, uwaga: po stronie Wykonawcy jest wykonywanie i ponoszenie kosztów wymaganych czynności pomiarowych w celu potwierdzenia lub ustalenia wielkości obmiarowych; p. weryfikacja, żądanie uzupełnienia lub poprawy oraz zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej nadzorowanych robót budowlanych; q. analizowanie i potwierdzanie poprawności przedstawionych dokumentów rozliczeniowych oraz przekazywanie ich do ostatecznego zatwierdzenia Zamawiającemu; r. ścisła współpraca z Zamawiającym gwarantująca prawidłową realizację inwestycji i remontów, reprezentowanie interesów Zamawiającego i działania na jego dobro, w tym reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, przekazywanie na bieżąco informacji ze stanu zaawansowania inwestycji; s. udział w pracach komisji organizowanych przez organy nadzoru budowlanego (PINB) lub ich przedstawicieli w zakresie działania tych organów w sprawach związanych terytorialnie z Gminą Kobierzyce, łącznie ok. 100 rocznie (12 m-cy) spotkań, posiedzeń, kontroli, wizji lokalnych organizowanych przez organy nadzoru budowlanego, w których Wykonawca będzie brał udział reprezentując Gminę Kobierzyce lub Wójta Gminy Kobierzyce; t. ponad spotkania odbywane na bieżąco w ramach czynności nadzoru (jak rady budowy, spotkania odbiorowe, przeglądy prac, wizytowanie terenu budowy) udział w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego lub na terenach inwestycji (doradztwo, planowanie) albo w formie wideokonferencji – ok. 100 spotkań rocznie (12 m-cy); u. udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących informacji o stanie zaawansowania poszczególnych inwestycji w formie pisemnej lub ustnej odpowiednio do zapotrzebowania Zamawiającego. 1.1 Dodatkowe wymagania: a. na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na wskazane miejsce budowy (teren Gminy Kobierzyce) w czasie nie dłuższym niż 120 min. od momentu powiadomienia; b. w trakcie realizacji inwestycji wymagana jest codzienna obecność na placu budowy (dotyczy również sobót jeśli w tym dniu prowadzone są roboty budowlane). 2. W ramach obowiązków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może: a. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych; - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; - wnioskować do Zamawiającego o zmianę kierownika budowy lub robót (w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się przez nich z obowiązków); b. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót: - dokonania poprawek bądź rozbiórki i ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; - wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynu¬acja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgod¬ność z projektem lub pozwoleniem na budowę; c. ustalać wartość obniżenia wartości elementu lub całego rodzaju robót w przypadku niedostatecznej jakości wykonanych robót mających charakter wady trwałej. 3. Wykonawca oprócz czynności wynikających z postanowień ust. 1 - 2, powinien: a. wizytować front robót tak często jak to będzie konieczne, aby zapewnić prawidłowy przebieg realizacji budowy (postęp robót, kontrolę zgodności z dokumentacją, ustaleniami i sztuką budowlaną, zachowanie terminów) zgodnie z obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego oraz na żądanie Zamawiającego w każdym czasie; b. inicjować narady koordynacyjno-techniczne i brać udział w pracach komisji powoływanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; c. współdziałać przy organizowaniu czynności wprowadzenia, prób, badań, atestacji, odbiorów itp., stosownie do zaawansowania robót; d. przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać. 4. W ramach przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należy także realizacja nadzoru opisanego jak wyżej nad robotami budowlanymi zleconymi przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych poprzez zamówienia towarzyszące jak np. zamówienia dodatkowe lub podobne, w tym uprzednie opiniowanie konieczności ich wykonania i udział w sporządzeniu odpowiednich protokołów. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na czas nieobecności wskazanego inspektora, którego czas nie może być jednorazowo dłuższy niż 15 dni roboczych z rzędu oraz dłuższa niż 30 dni roboczych łącznie w roku kalendarzowym, zastępcy, posiadającego doświadczenie w ostatnich 10 latach odpowiednie do nadzorowanych w czasie tej nieobecności obiektów, tzn. o nie mniejszych parametrach niż 50% wskazanej powierzchni użytkowej i/lub zagospodarowania. Każda zaplanowana nieobecność wskazanego w umowie inspektora winna być przekazywana Zamawiającemu i odpowiedniemu wykonawcy robót z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem ze wskazaniem zastępcy i jego danych kontaktowych. Wszelkie dłuższe nieobecności od wskazanych wyżej wymagają od Wykonawcy wyznaczenia zastępcy inspektora o doświadczeniu nie mniejszym niż doświadczenie inspektora zadeklarowanego w ofercie („dającego” taką samą ilość punktów do oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium/ Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) na adres poczty elektronicznej: pkosim@ugk.pl w wydzielonym odrębnym pliku (np. ...pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadom1ości podać znak sprawy oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, a także musi posiadać co najmniej następujące elementy: • nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, • kwotę gwarancji, • termin ważności gwarancji, • wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, • zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. • musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 13. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)- 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) PZP; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie Wykonawcy - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 10. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz dokument potwierdzający, że inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej (nie zastępca) wyznaczony do realizacji zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 EURO (lub równowartość w PLN przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w danym roku) – dokument wraz z potwierdzeniem jego opłacania. 11. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach