Przetargi.pl
Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Powiat Nowodworski w roku 2018 - część 2

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 05100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765 32 90 , fax. 22 765 32 91
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. Ignacego Paderewskiego
  05100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 32 90, fax. 22 765 32 91
  REGON: 1327003400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl - zakładka zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Powiat Nowodworski w roku 2018 - część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie prowadzenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi realizowanymi przez Powiat Nowodworski, które ujęte zostały w budżecie Powiatu na rok 2018. Zamówienie w zakresie wykonywania w/w usług zostało podzielone na części odpowiadające danej inwestycji drogowej, ujętej w budżecie Powiatu na rok 2018 (lub jej części, jeśli zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla danej inwestycji udziela się w częściach), dla której planowane jest wykonywanie usług inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku o długości 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk” (część 1). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonawstwa robót budowlanych objętych w/w inwestycją zgodnie z zakresem czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm.). Z uwagi na zakres wykonywanych robót budowlanych czynności nadzoru prowadzone będą dla specjalności inżynieryjnej drogowej. Realizacja robót budowlanych objętych nadzorem nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zamówienia objętego wnioskiem nie wiąże się z powierzaniem Wykonawcy danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) stosowne pełnomocnictwa (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisują osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym), 2) jeśli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – odpowiedni dokument (lub dokumenty), o których mowa w ust. 6 pkt 1 części V SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach