Przetargi.pl
"Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów" III

Gmina Brochów ogłasza przetarg

 • Adres: 05088 Brochów, Brochów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 257 051 , fax. 227 257 051
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brochów
  Brochów 125
  05088 Brochów, woj. mazowieckie
  tel. 227 257 051, fax. 227 257 051
  REGON: 54966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brochow.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów" III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów Gmina Brochów o długości 935,00 m polegająca na wykonaniu: - podbudowy - wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm stabilizowanym mechanicznie po zagęszczeniu o grubości 5 cm, - nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR2 o grubości 4 cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubości 4 cm - obustronnych poboczy szer. 0,75 m utwardzonych klińcem 0/31,5 mm o grubości 10 cm - 3 mijanek na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm i nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 8 cm - zjazdów na posesje Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, objętych zamówieniem należy wykonać w oparciu o: dokumentację, przedmiar robót, STWIORB oraz zgodnie ze wzorem umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł (Słownie złotych: trzy tysiące 00/100) na zasadach określonych w SIWZ rozdział VIII
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (Załącznik Nr 4 do SIWZ – przykładowy wzór). W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3 Kosztorys ofertowy uproszczony. Kosztorys niniejszy będzie pełnił rolę pomocniczą, informacyjną, a ma na celu rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, oraz zbadanie przez Zamawiającego czy zastosowane do wyceny materiały spełniają wymogi co do ich jakości postawione w SIWZ. 4 Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach